Archiv pro štítek: fyzika

Polarizace a spin částice (2. část)

Ví­tám vás u po­kra­čo­vá­ní té­ma­tu o po­la­ri­za­ci a spi­nu čás­tic. V prv­ním dí­le jsme zleh­ka na­zna­či­li ma­te­ma­tic­ký apa­rát a obec­né prin­ci­py, v tom­to člán­ku jich dá­le bu­de­me vy­u­ží­vat, pro­to po­kud bu­de­te po­tře­bo­vat, vel­mi do­po­ru­ču­ji otevřít si prv­ní člá­nek a v pří­pa­dě ma­te­ma­tic­kých ne­jas­nos­tí zde se na ně­ho od­ka­zo­vat, mě­lo by tam být vy­svět­le­no vše důležité.

Co je to spin?

Bo­hu­žel, u fy­zi­ky ma­lých čás­tic, jak jsme řek­li dří­ve, po­měr­ně sluš­ně se­lhá­va­jí makro­sko­pic­ké před­sta­vy o prin­ci­pech, stej­ně tak i ja­ká­ko­liv sna­ha vy­svět­lit, k če­mu spin čás­ti­ce při­po­dob­nit. Vel­mi blíz­ce by se dal spin při­po­dob­nit ja­ko mo­ment hyb­nos­ti čás­ti­ce, ale ne v tom vý­zna­mu, že s ním mů­že­me za­chá­zet li­bo­vol­ně jak chce­me, ve své pod­sta­tě se jed­ná o ex­pe­ri­men­tál­ně ově­ře­nou hod­no­tu, kte­rá by­la „tak ně­jak“ po­tře­ba při­dat do co nej­cel­ko­věj­ší­ho mo­de­lu cho­vá­ní částic.[1]Pro dal­ší in­for­ma­ce roz­hod­ně do­po­ru­ču­ji ten­to po­pis ex­pe­ri­men­tu: ElektronovySpin.pdf. Ří­ká nám zjed­no­du­še, ko­li­krát mu­sí­me da­nou čás­ti­ci oto­čit, aby se nám je­vi­la opět stej­ně. Po­kud má­me spin 1, po­té mu­sí­me čás­ti­ci oto­čit o ce­lých 360 stup­ňů, po­kud 2, sta­čí 180 stup­ňů. Spin da­né čás­ti­ce je (je­ho ve­li­kost) přes­ně dá­na a nelze tu­to hod­no­tu změ­nit. Na­víc ty­to hod­no­ty mo­hou na­bý­vat pou­ze ce­lo­čí­sel­ných a ne­bo po­lo­vič­ních ná­sob­ků \(\hbar\)[2]Redukované planc­ko­vy kon­stan­ty, te­dy \(\hbar=\frac{h}{2\pi}\)., te­dy spi­ny mů­že­me mít \(\left(1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-1,\frac{3}{2},\ldots\right)\) a tak podobně.

Směr spi­nu čás­ti­ce (ni­ko­liv je­ho hod­no­tu) mů­že­me mě­nit např. mag­ne­tic­kým po­lem, kte­rým čás­ti­ce pro­chá­zí. Budeme-li se po­hy­bo­vat v běž­ných třech osách po­hy­bu (pra­vo­le­vá, hor­no­dol­ní a pře­do­zad­ní), mů­že­me jed­no­du­še spin ozna­čit ja­ko hor­ní, dol­ní, pra­vý, le­vý atd. Pro ta­to ozna­čo­vá­ní je za­běh­nu­té po­u­ží­vá­ní pís­me­nek z an­g­lic­kých slov to­to po­pi­su­jí­cí, to­ho se bu­de­me dr­žet i zde — te­dy u ja­ko upd ja­ko down atd. Po­kud si ny­ní před­sta­ví­me spin ja­ko ro­ta­ci, ta­to ro­ta­ce bu­de mít ně­ja­kou osu[3]Opět — osu bu­de mít pou­ze v makro­sko­pic­kém svě­tě, v pří­pa­dě spi­nu ho­vo­řit o ose ro­ta­ce je chyb­né.. Sta­čí nám te­dy pro po­pis spi­nu ja­ko ta­ko­vé­ho pou­ze zná­zor­ně­ní smě­ru té­to osy, a to je prá­vě vý­še zmí­ně­né u ne­bo d.

Tak ně­jak asi tu­ší­me, že se spi­nem to bu­de vel­mi po­dob­né ja­ko s po­la­ri­za­cí čás­ti­ce. Budeme-li mít např. ně­ja­ký ex­pe­ri­ment, kte­rý nám ří­ká, jest­li mě­ře­ná čás­ti­ce má spin u ne­bo d, po­kud do to­ho­to ex­pe­ri­men­tu po­šle­me u čás­ti­ci, řek­ne nám, že má­me spin u a na­o­pak. Stej­ně ja­ko u po­la­ri­za­ce, po­kud po­šle­me do ex­pe­ri­men­tu čás­ti­ci, kte­rá má spin na­to­če­ný pod ně­ja­kým úhlem, do­sáh­ne­me ur­či­té­ho po­mě­ru ud v tom­to ex­pe­ri­men­tu (při vět­ším po­čtu čás­tic, tře­ba 100 čás­tic, te­dy zís­ká­me tře­ba 60 % čás­tic s u a 40 % s d.)

Bra-ketovým zá­pi­sem (pro oži­ve­ní do­po­ru­ču­ji 1. díl se­ri­á­lu) te­dy mů­že­me da­ný spin čás­ti­ce za­psat jako:

$$|p_s\rangle=\alpha|\mathrm{u}\rangle+\beta|\mathrm{d}\rangle$$

Te­dy že da­ný spin \(p_s\) bu­de souč­tem am­pli­tud prav­dě­po­dob­nos­tí pro ud. Abychom z am­pli­tu­dy prav­dě­po­dob­nos­ti do­sta­li pří­mo prav­dě­po­dob­nost, mu­sí­me „umoc­nit na dru­hou“ — jen­že po­zor, to­to pla­tí pou­ze pro \(\mathbb{R}\). Pro \(\mathbb{C}\) bu­de­me muset po­u­žít sou­čin dvou kom­plex­ně kon­ju­go­va­ných čí­sel, te­dy \(\alpha\alpha^*\)[4]Komplexně kon­ju­go­va­né čís­lo, pro zo­pa­ko­vá­ní, je čís­lo, kte­ré má stej­nou re­ál­nou část, ale opač­nou ima­gi­nár­ní. Sa­mi vi­dí­me, že u re­ál­ných čí­sel se jed­ná oprav­du o „umoc­ně­ní na dru­hou“. Sa­mo­zřej­mě rov­nou vi­dí­me, že prav­dě­po­dob­nos­ti bu­dou muset být:

$$\alpha\alpha^*+\beta\beta^*=1$$

Ta­ké rov­nou vi­dí­me ná­sle­du­jí­cí možnosti[5]vše vzta­že­no k ex­pe­ri­men­tu, kdy mě­ří­me „je to u?:

$$
p_{u}=1|\mathrm{u}\rangle+0|\mathrm{d}\rangle\\
p_{d}=0|\mathrm{u}\rangle+1|\mathrm{d}\rangle\\
p_{r}=\frac{1}{\sqrt{2}}|\mathrm{u}\rangle+\frac{1}{\sqrt{2}}|\mathrm{d}\rangle
$$

Co však zna­čí pří­mo \(\mathrm{u}\) a \(\mathrm{d}\)? Jed­ná se o dva or­to­nor­mál­ní vektory[6]Velmi po­dob­né or­to­go­nál­ním, jen ma­jí jed­not­ko­vou ve­li­kost. Or­to­go­nál­ní vek­to­ry nám ří­ka­jí, že po­kud je je­den „ně­čím“, pak ten dru­hý je vším jen ne „ně­čím“, te­dy např. po­kud je­den vek­tor po­pi­su­je stav u, po­té or­to­go­nál­ní po­pi­su­je stav přes­ně ne-u, te­dy d 🙂 (Ano, ty­to  vek­to­ry jsou te­dy li­ne­ár­ně ne­zá­vis­lé a tvo­ří bá­zi pro­sto­ru, ale li­ne­ár­ní al­ge­b­ru nech­me na jin­dy.) , vel­mi po­dob­ně ja­ko v pří­pa­dě po­la­ri­za­ce. Mu­sí­me se ješ­tě po­dí­vat na je­den „zvlášt­ní typ“ po­la­ri­za­ce, te­dy kru­ho­vou po­la­ri­za­ci.

Kruhová polarizace

Jak asi ví­me, svět­lo je ozna­čo­vá­no ja­ko elek­tro­mag­ne­tic­ké vl­ně­ní, což zna­čí přes­ně to, co to je — ob­sa­hu­je jak „elek­tric­kou“ tak „mag­ne­tic­kou“ část. Představíme-li si svě­tel­ný pa­prsek, kte­rý pu­tu­je pro­sto­rem ně­ja­kým přímým směrem:

Světelný paprsek
Svě­tel­ný paprsek

Ten­to svě­tel­ný pa­prsek je tvo­řen dvě­ma kol­mý­mi vl­ně­ní­mi — elek­tric­kým a mag­ne­tic­kým. Ty se mo­hou vy­sky­to­vat pou­ze ja­ko „kol­mé“ ve­li­či­ny na směr ší­ře­ní pa­prsku, bu­dou se te­dy po­hy­bo­vat v rovině:

Elektromagnateické vlnění se může rozkmitat pouze v této rovině, která je kolmá na směr šíření vlny.
Elek­tro­mag­ne­tic­ké vl­ně­ní se mů­že roz­kmi­tat pou­ze v té­to ro­vi­ně, kte­rá je kol­má na směr ší­ře­ní vlny.

Vl­ně­ní se te­dy mů­že roz­kmi­tá­vat pou­ze po té­to ploš­ce. Vl­ně­ní elek­tric­ké a mag­ne­tic­ké je na se­be vzá­jem­ně kol­mé, tedy:

Kruhova polarizace -- vlnění E & B
Kru­ho­va po­la­ri­za­ce — vl­ně­ní E & B

Nut­no po­dotknou­ti, že ob­rá­zek je vel­mi sil­ně mi­mo pro­por­ce, elek­tric­ká část vl­ně­ní je totiž mno­hem sil­něj­ší než mag­ne­tic­ká, ale teď nám jde spí­še o zob­ra­ze­ní prin­ci­pu než o správ­né pro­por­ce grafu 🙂

Nicmé­ně k vý­po­čtům sa­mot­ným. Po­kud bu­de­me před­po­klá­dat, že \(E\) a \(B\) jsou kol­mé a jsou to kla­sic­ké vl­ny (si­nu­sov­ky), označíme-li sou­řad­né osy takto:

Označení os
Ozna­če­ní os

Te­dy že vl­na se po­hy­bu­je po ose \(z\), po­té mů­že­me psát pro intenzity:

$$
E_x=E_{E_{max}}\sin(k\mathbb{\mathrm{z}}+\omega t)\\
E_y=E_{B_{max}}\cos(k\mathbb{\mathrm{z}}+\omega t)
$$

Budeme-li na­ší ro­vi­nou po­sou­vat po ose \(z\), uvi­dí­me, že se nám bu­dou prak­tic­ky stří­dat dvě zá­klad­ní po­la­ri­za­ce — tam, kde bu­de hod­no­ta \(E_E\) ma­xi­mál­ní, tam bu­de hod­no­ta \(E_B\) mi­ni­mál­ní a na­o­pak. Bu­dou se prak­tic­ky ne­u­stá­le do­há­nět, bu­de to prá­vě vy­pa­dat, ja­ko kdy­by se vek­tor po­la­ri­za­ce ne­u­stá­le otá­čel; pro­to kru­ho­vá po­la­ri­za­ce.

Zkus­me se ny­ní po­dí­vat na bra-ketový zá­pis ta­ko­vé­ho je­vu a jak vů­bec na to. Bu­de­me před­po­klá­dat, že pro na­ši po­la­ri­za­ci bu­de pla­tit ně­co ja­ko (před­po­klá­dej­me, že \(p_{kr}\) bu­de zna­me­nat „Po­la­ri­za­ce kru­ho­vá do­pra­va“, te­dy ve smě­ru ho­di­no­vých ru­či­ček, ale pro za­čá­tek je to vlast­ně jedno):

$$|p_{kr}>=\alpha|\mathrm{x}\rangle+\beta|\mathrm{y}\rangle$$

Což by zna­či­lo, že mu­sí exis­to­vat ta­ko­vá prav­dě­po­dob­nost, kdy \(\alpha^2+\beta^2=1\). V čem je ta­dy pro­blém? Vi­dí­me, že obě čís­la bu­dou klad­ná, po­kud je zvo­lí­me z \(\mathbb{R}\)[7]Protože 2. moc­ni­na če­ho­ko­liv z $latex\mathbb{R}$ bu­de klad­né čís­lo.. Pro­to mu­sí­me za­čít po­ku­ko­vat po ob­las­ti $latex\mathbb{C}$, te­dy kom­plex­ních čís­lech. Po­kud bychom zvolili:

$$1|x\rangle+i|y\rangle$$

Moh­li bychom na­mí­tat, že to pře­ce ne­fun­gu­je, pro­to­že \(1^2+i^2=1-1=0\neq1\). Jen­že! V prv­ním člán­ku jsme si řek­li, že abychom se do­sta­li z prav­dě­po­dob­nost­ních am­pli­tud do pří­mé prav­dě­po­dob­nos­ti, mu­sí­me ni­ko­liv pou­ze umoc­nit, ale vy­ná­so­bit kom­plex­ně kon­ju­go­va­ným čís­lem, te­dy vý­po­čet bude:

$$\alpha\alpha^*+\beta\beta^*=1$$

A to už fun­go­vat bude:

$$1\cdot 1^*+i\cdot i^*=1\cdot 1 + i\cdot (-i) = 2$$

To si­ce tak­též ne­ní \(0\), ale už se blí­ží­me k cí­li, mu­sí­me pou­ze na­nor­mo­vat jed­not­li­vé ope­ran­dy, stej­ně ja­ko jsme dě­la­li v prv­ním člán­ku:

$$
\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1^*}{\sqrt{2}}+\frac{i}{\sqrt{2}}\frac{i^*}{\sqrt{2}}=
\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1
$$

Vek­tor kru­ho­vé po­la­ri­za­ce vpra­vo \(p_{kr+}\) a vle­vo \(p_{kr-}\) te­dy mů­že­me na­psat jako:

$$
|p_{kr+}\rangle=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{i}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\\
|p_{kr-}\rangle=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{-i}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}
$$

Zkus­me ny­ní kla­sic­ký po­kus s čás­ti­cí s jed­nou a fil­trem s dru­hou po­la­ri­za­cí a ověř­me, jest­li pro da­nou po­la­ri­za­ci pla­tí před­po­kla­da­né, te­dy že čás­ti­ce ne­pro­jde. Při­prav­me čás­ci­ci s po­la­ri­za­cí v pro­tismě­ru ho­di­no­vých ru­či­ček a přo­žeň­me ji fil­trem, kte­rý pro­pouš­tí pou­ze čás­ti­ce s po­la­ri­za­cí ve smě­ru hod. ru­či­ček. Uvě­do­m­me si tak­též, že pů­vod­ní před­pis pro ře­še­ní spo­čí­vá v po­u­ži­tí prv­ní­ho vek­to­ru v kon­ju­go­va­né formě!:

$$
\langle{}p_{kr-}|p_{kr+}\rangle=
\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{i}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=
\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{i}{\sqrt{2}}\frac{i}{\sqrt{2}}=
\frac{1}{2}+\frac{-1}{2}=0
$$

Stej­ně tak, po­kud po­u­ži­je­me přes­ně in­verz­ní za­dá­ní, tedy:

$$
\langle{}p_{kr+}|p_{kr-}\rangle=
\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{-i}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=
\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{-i}{\sqrt{2}}\frac{-i}{\sqrt{2}}=
\frac{1}{2}+\frac{(-i)^2}{2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0
$$

Zkus­me ny­ní ješ­tě po­kus s kru­ho­vě po­la­ri­zo­va­ným svět­lem a po­la­ri­zač­ním fil­trem pod ně­ja­kým obec­ným úhlem \(\phi\):

$$
\langle{}\phi|p_{kr+}\rangle=
\begin{pmatrix}\cos\left(\phi\right) & \sin\left(\phi\right)\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=
\cos(\phi)\frac{1}{\sqrt{2}}+\sin(\phi)\frac{i}{\sqrt{2}}
$$

Abychom z tu­té prav­dě­po­dob­nost­ní am­pli­tu­dy do­sta­li prav­dě­po­dob­nost, mu­sí­me samozřejmě:

$$
\left(\langle{}\phi|p_{kr+}\rangle\right)^2=
\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(\phi)+\frac{i}{\sqrt{2}}\sin(\phi)\right)^2=\\=
\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(\phi)+\frac{i}{\sqrt{2}}\sin(\phi)\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cos(\phi)+\frac{-i}{\sqrt{2}}\sin(\phi)\right)=\\=
\left(\frac{1}{2}\cos^2(\phi)-\frac{i^2}{2}\sin^2(\phi)\right)=
\left(\frac{1}{2}\cos^2(\phi)+\frac{1}{2}\sin^2(\phi)\right)=
\frac{1}{2}\left(\cos^2(\phi)+\sin^2(\phi)\right)=\frac{1}{2}
$$

Vy­u­žijme ješ­tě tes­tu s her­mi­tov­ským ope­rá­to­rem, kte­rý mů­že­me de­fi­no­vat takto[8]Viz https://www.eng.tau.ac.il/~shtaif/PolarizationClass.pdf.[9]Co to je, jsme ře­ši­li v mi­nu­lém člán­ku.:

$$
\begin{pmatrix}
0 & -i \\
i & 0
\end{pmatrix}
$$

A te­dy jest­li vy­ho­vu­je výrazu:

$$
\begin{pmatrix}
0 & -i \\
i & 0
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}} \\
\frac{i}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
=
\lambda
\begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}} \\
\frac{i}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
$$

Roznásobíme-li te­dy:

$$
\begin{pmatrix}
0 & -i \\
i & 0
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}} \\
\frac{i}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix}
0\frac{1}{\sqrt{2}} – i\frac{i}{\sqrt{2}} \\
i\frac{1}{\sqrt{2}}+0\frac{i}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}} \\
\frac{i}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
$$

A te­dy vi­dí­me, že vlast­ní vek­tor od­po­ví­dá mě­ře­né­mu a před­po­klá­da­né­mu, a te­dy \(\lambda=1\).

Třípolarizátorový paradox

Ten­to paradox[10]Viz http://​www​.in​for​mati​on​phi​lo​so​pher​.com/​s​o​l​u​t​i​o​n​s​/​e​x​p​e​r​i​m​e​n​t​s​/​d​i​r​a​c​_​3​-​p​o​l​a​r​i​z​e​rs/[11]Viz http://​ali​e​nry​der​flex​.com/​p​o​l​a​r​i​z​er/[12]Viz polarize.pdf uka­zu­je za­jí­ma­vou věc, kte­rá vy­pa­dá dost ne­mys­li­tel­ně; vezmeme-li dva polarizátory[13]Polarizační fil­try…, kte­ré na­sta­ví­me kol­mo na se­be (je­jich ro­vi­ny po­la­ri­za­ce), uka­zá­a­li jsme si, že prav­dě­po­dob­nost prů­cho­du čás­ti­ce je \(0\). Nicmé­ně, zařadíme-li me­zi dva ta­ko­vé fil­try tře­tí po­la­ri­zá­tor pod ně­ja­kým úhlem, např. 45°, bu­de prav­dě­po­dob­nost prů­cho­du čás­ti­ce \(P: \left(0;1\right)\). Jak je to­to mož­né? Vy­u­žijme již zná­mé­ho ma­te­ma­tic­ké­ho aparátu.

Ví­me už, že prav­dě­po­dob­nost prů­cho­du fo­to­nem po­la­ri­zač­ním fil­trem o obec­ném úhlu \(\phi\) je \(p_{45}=\cos^2(\phi)=\cos^2(45)=\frac{1}{2}\). Připravíme-li pro­to po­la­ri­zo­va­ný proud čás­tic, kte­rý po­šle­me 1. po­la­ri­zá­to­rem se stej­ným úhlem po­la­ri­za­ce, ten­to nám da­ný pa­prsek ne­změ­ní (v rám­ci in­ten­zi­ty) a bu­de ne­u­stá­le \(100\%\) prav­dě­po­dob­nost, že pa­prsek pro­jde. Po 2. po­la­ri­zá­to­ru bu­de prav­dě­po­dob­nost po­lo­vič­ní, te­dy \(\frac{1}{2}\). No a po tře­tím, kte­rý je opět o oněch 45° oto­čen, bu­de pravděpodobnost:

$$
p_{II}=p_{45}\cos^2(45)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}=25\ \%
$$

Prav­dě­po­dob­nost prů­cho­du ta­ko­vé čás­ti­ce je te­dy \(45\ \%\). Ale po­zor! Jde o svět­lo, kte­ré už má­me po­la­ri­zo­va­né, po­kud do prv­ní­ho po­la­ri­zá­to­ru po­šle­me ně­ja­ké obec­né ne­po­la­ri­zo­va­né svět­lo, uvi­dí­me, že už po prv­ním fil­tru bu­de­me mít mno­hem men­ší prav­dě­po­dob­nost prů­cho­du čás­ti­ce, kon­krét­ně \(\frac{1}{2}\), po­kud te­dy bychom mě­ři­li ně­ja­kou in­ten­zi­tu me­zi vstu­pu­jí­cím svět­lem a vý­stup­ním svět­lem, do­sta­ne­me se ješ­tě na po­lo­vi­nu z oněch \(25\ \%\), te­dy na \(12,5\ \%\).

Sa­mo­zřej­mě bychom moh­li do­po­čí­tat přes vlast­ní vek­tor, ale když jsme si už uká­za­li vý­stu­py z té­to me­to­dy, mů­že­me jen vhod­ně zkom­bi­no­vat vý­stu­py, nicmé­ně však by to vy­šlo na­pros­to stejně 🙂

Definice matic pro výpočet

Stej­ně ja­ko u po­la­ri­za­ce, i zde mů­že­me vy­u­žít her­mi­tov­ských ope­rá­to­rů a do­sa­zo­vat do rov­ni­ce. Po­la­ri­za­ce a spin se bu­dou cho­vat prak­tic­ky totožně[14]Až na pár vel­mi pod­stat­ných roz­dí­lů, kte­ré si sa­mo­zřej­mě zá­hy uká­že­me. (ma­te­ma­tic­ky), budeme-li de­te­ko­vat čás­ti­ce s ně­ja­kým spi­nem a do to­ho­to de­tek­to­ru bu­de­me po­sí­lat čás­ti­ce se spi­nem ji­ným či „pod ně­ja­kým úhlem“, vý­sled­né vý­po­čty bu­dou téměř stejné[15]Tedy pro­porč­ně bu­dou ja­ko \(\cos^2(\phi)\), nicmé­ně leh­ko odlišné..

Ma­ti­ce, kte­ré ve vý­po­čtu po­u­ží­vá­me se jme­nu­jí Pau­li­ho ma­ti­ce[16]Pod­le fy­zi­ka Pau­li­ho, kte­rý za svůj vy­lu­čo­va­cí prin­cip do­stal No­be­lo­vu ce­nu za fy­zi­ku. a ma­jí tvar[17]Viz http://​pla​netmath​.org/​P​a​u​l​i​M​a​t​r​i​ces pro smě­ry up/downright/leftin/out jako:

$$
\mathrm{\hat{H}}_{u/d}=\sigma_z=
\begin{pmatrix}
1  & 0\\
0 & -1\\
\end{pmatrix}\\
\mathrm{\hat{H}}_{r/l}=\sigma_x=
\begin{pmatrix}
0 & 1\\
1 & 0\\
\end{pmatrix}\\
\mathrm{\hat{H}}_{i/o}=\sigma_y=
\begin{pmatrix}
0 & -i\\
i & 0\\
\end{pmatrix}
$$

Vi­dí­te, že jsem ozna­čil jed­not­li­vé ma­ti­ce ja­ko \(\sigma_z\) a po­dob­ně — jed­no­du­še ma­ti­ce, kte­rá má osu \(z\) je ozna­če­ná ja­ko \(\sigma_z\) atd. 🙂 Prv­ní ma­ti­ce, up/down te­dy má osu \(z\) a pro­to je ozna­če­ná \(\sigma_z\). Po­dí­vej­me se však na tu­tu ma­ti­ci troš­ku po­drob­ně­ji. Proč jsou zvo­le­né zrov­na ty­to hodnoty?

Ví­me, že (chce­me, aby…) bu­de platit:

$$
\begin{pmatrix}
a & b \\
c & d
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
1 \\ 0
\end{pmatrix}
=
1
\begin{pmatrix}
1\\0
\end{pmatrix}
$$

Z to­ho mů­že­me vel­mi snad­no ur­čit ne­zná­mou ma­ti­ci (byť to na prv­ní po­hled ne­vy­pa­dá). Na­piš­me si, co ví­me, že bu­de pla­tit za vzta­hy pod­le to­ho, jak bychom ma­ti­ci roz­ná­so­bo­va­li. Prv­ní vztah te­dy bude:

$$a \cdot 1 + b \cdot 0 = 1 $$

Z to­ho je na­pros­to jas­ně vi­dět, že ať bu­de \(b\) co­ko­liv, \(a\) mu­sí být \(1\), aby byl sou­čet če­ho­ko­liv a nu­ly jed­nič­ka. Te­dy vi­dí­me, že \(a=1\). Pro dru­hý řá­dek máme:

$$ c \cdot 1 + b \cdot 0 = 0$$

Te­dy vi­dí­me, že \(c=0\). No­jo, ale co teď? 🙂 Po­řád nám chy­bí dva vý­ra­zy, tak si po­mů­že­me tím, že zná­me dva vlast­ní vek­to­ry pro ud spin, po­u­ži­je­me pros­tě jen „ten dru­hý“ vlast­ní vek­tor (jest­li jste prv­ní po­u­ži­li ten či onen je jed­no, samozřejmě 🙂 ):

$$
\begin{pmatrix}
a & b \\
c & d
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
0 \\ 1
\end{pmatrix}
=
-1
\begin{pmatrix}
0\\1
\end{pmatrix}
$$

A opět stej­ným způsobem:

$$ a \cdot 0 + b \cdot 1 = 0$$

Te­dy vi­dí­me, že \(b=0\). No a pro po­sled­ní možnost:

$$ c \cdot 0 + d \cdot 1 = -1$$

No a ta­dy vi­dí­me, že \(d=-1\). Cel­ko­vá ma­ti­ce je tedy:

$$
\sigma_z
=
\begin{pmatrix}
1 & 0 \\
0 & -1 \\
\end{pmatrix}
$$

A ta­ko­vá ma­ti­ce je Her­mi­tov­ská (viz před­cho­zí člá­nek).  Stej­ným způ­so­bem do­ká­že­me od­vo­dit i ostat­ní ma­ti­ce, sa­mo­zřej­mě tam vždy po­u­ži­je­me troš­ku ji­ný trik, ale v prin­ci­pu je to po­řád to sa­mé, vy­ře­šit ně­jak chytře rov­ni­ci o 4 neznámých:

$$
\begin{pmatrix}
a & b \\ c & d
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
=
1
\begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
$$

$$
\begin{pmatrix}
a & b \\ c & d
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
=
-1
\begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
$$

Pro zjed­no­du­še­ní bu­du před­po­klá­dat, že rov­ni­ci s ma­ti­ce­mi mo­hu vy­ná­so­bit li­bo­vol­ným čís­lem na obou stra­nách a rov­nost zů­sta­ne za­cho­vá­na (chci se pros­tě zba­vit ne­u­stá­lé­ho ob­lud­né­ho psa­ní \(\frac{1}{\sqrt{2}}\)). Mo­hu te­dy ří­ci, že:

$$
\begin{matrix}
a \cdot 1 &+& b \cdot 1 &= &1 \\
c \cdot 1 &+& d \cdot 1 &= &1 \\
a \cdot 1 &-& b \cdot 1 &= &-1 \\
c \cdot 1 &-& d \cdot 1 &= &1
\end{matrix}
$$

Ny­ní jen jed­no­du­še se­čtě­me rov­ni­ce spo­lu, hned prv­ní a tře­tí rov­ni­ci, vznik­ne nám \(a+a = 0\), te­dy je jas­ně vi­dět, že \(a=0\). Po­té se­čtě­me 2. a 4. rov­ni­ci, te­dy uvi­dí­me \(b+b = 2\), te­dy \(b=1\). Když to­to vi­dí­me, ve 4. rov­ni­ci rov­nou vi­dí­me, že \(1-d=1\), te­dy \(d = 0\). No a stej­ně po­kud vi­dí­me z 2. rov­ni­ce \(c=1\). Te­dy ma­ti­ce bude:

$$
\sigma_x
=
\begin{pmatrix}
0 & 1 \\ 1 & 0
\end{pmatrix}
$$

Na­ko­nec se po­dí­vej­me na vý­po­čet \(\sigma_y\). Ví­me, že mu­sí pla­tit ná­sle­du­jí­cí vztahy:

$$
\begin{pmatrix}
a & b \\ c & d
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
=
+1
\begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
$$

$$
\begin{pmatrix}
a & b \\ c & d
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
=
-1
\begin{pmatrix}
\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}}
\end{pmatrix}
$$

Udě­lej­me to stej­né, co jsme dě­la­li výše:

$$
\begin{matrix}
a  &+& b i &= &1 \\
c  &+& d i &= &i \\
a &-& b i &= &-1 \\
c &-& d i &= &1
\end{matrix}
$$

Po­kud se­čte­me 1. a 2. rov­ni­ci, vi­dí­me, že \(2a = 0\), te­dy že \(a=0\). Po­kud je \(a=0\), po­té mu­sí pla­tit, že \(bi=1\), a te­dy \(b=\frac{1}{i}=-i\). Ny­ní se­čtě­me 2. a 4. rov­ni­ci, vy­jde, že \(2c=2i\), te­dy \(c=i\). A sa­mo­zřej­mě tím pá­dem vi­dí­me, že \(d=0\).

Spin obecně v obecném úhlu

Těch­to ma­tic mů­že­me vy­u­žít při ur­če­ní obec­ných pra­vi­del, jak se cho­vá spin, po­kud „ne­ví­me, co mě­ří­me“, ale pros­tě „to mě­ří­me“. Máme-li však ně­ja­kou čás­ti­ci (obec­ně) a nastavíme-li na­še mě­ří­cí za­ří­ze­ní „do obec­né­ho úhlu“ vů­či spi­nu té­to čás­ti­ce (pro­tže ne­tu­ší­me, jak to mů­že do­pad­nout). Označíme-li te­dy obec­ně ně­ja­ký náš vek­tor \(\mathrm{\mathbb{\vec{u}}}\) ja­ko vek­tor, po­té mů­že­me psát složkově:

$$
\vec{u}=u_x + u_y + u_z
$$

A pro­to­že vek­tor bu­de (chce­me, aby byl…) jed­not­ko­vý, po­té bu­de pla­tit pythagoras:

$$
u^2_x+u^2_y+u^2_z=1
$$

Zpět ale k rov­ni­ci vý­še, kde jsem ro­ze­psal pro jed­not­li­vé sou­řad­né osy. Asi vi­dí­te, kam tím mí­řím a proč jsem tak udě­lal; vek­to­ry pros­tě lze kla­sic­ky li­ne­ár­ně sčí­tat, no a pro­to­že ope­rá­to­ry už má­me od­vo­ze­né, mů­že­me jich rov­nou vy­u­žít v obec­ném zápisu:

$$
u_x\hat{\sigma_x}+u_y\hat{\sigma_y}+u_z\hat{\sigma_z}=\hat{\sigma_u}
$$

Tu­to li­ne­ár­ní su­per­po­zi­ci snad­no vy­ře­ší­me, obec­ně to vy­pa­dá takto:

$$
A\begin{pmatrix}a & b \\ c & d\end{pmatrix}+
B\begin{pmatrix}a & b \\ c & d\end{pmatrix}+
C\begin{pmatrix}a & b \\ c & d\end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix}
Aa+Ba+Ca & Ab+Bb+Cb \\ Ac+Bc+Cc & Ad+Bd+Cd
\end{pmatrix}
$$

Tak­že:

$$
\hat\sigma_u =
u_x
\begin{pmatrix}
0 & 1 \\ 1 & 0
\end{pmatrix}
+
u_y
\begin{pmatrix}
0 & -i \\ i & 0
\end{pmatrix}
+
u_z
\begin{pmatrix}
1 & 0 \\ 0 & -1
\end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix}
u_z & u_x-iu_y \\
u_x+iu_y & -u_z
\end{pmatrix}
$$

Rov­nou z té­to ma­ti­ce (dou­fám!) vi­dí­me, že je her­mi­tov­ská. Pro­to mů­že­me \(\hat{\sigma_u}\) po­u­žít ja­ko ope­rá­tor ve známém:

$$
\hat{\sigma_u}\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}$$

A sa­mo­zřej­mě mů­že­me psát:

$$
\hat{\sigma_u}\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}=+1\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}$$

Ny­ní si bu­de­me ješ­tě muset lehce po­hrát s nor­ma­li­za­cí vek­to­ru \(\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}\), pro­to­že ji­nak by nám opět vy­chá­ze­ly div­né hodt­no­ty prav­dě­po­dob­nos­tí, ty­pu 400 % a tak. Jak pro­vést te­dy normalizaci?

Abychom moh­li ta­ko­vou věc udě­lat obec­ně, mu­sí­me udě­lat opět ta­ko­vý ma­lý trik. Ne­ní to nic ne­le­gál­ní­ho, ale hod­ně nám to zjed­no­du­ší prá­ci. Po­kud ví­me, že vlast­ní vek­tor bu­de vy­pa­dat tak, jak jsem psal v před­cho­zí vě­tě, stej­ně tak, po­kud vím, že po­kud chci, aby byl nor­ma­li­zo­va­ný, bu­de jed­not­ko­vý a tím pá­dem mo­hu před­po­klá­dat, že i ně­ja­ký ji­ný vek­tor, kte­rý mís­to ně­ho po­u­ži­je­me (sub­sti­tu­cí), bude-li jed­not­ko­vý a bu­de mít stej­né vlast­nos­ti, bu­de po­u­ži­tel­ný stej­ně ja­ko vek­tor pů­vod­ní. Te­dy po­kud pro­hlá­sí­me, že:

$$
\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\\alpha_0\end{pmatrix}
$$

a budeme-li dá­le pra­co­vat s tím­to vek­to­rem, uvi­dí­me, že si dost uleh­čí­me prá­ci a zpět­ně se do­sta­ne­me tam, kde jsme za­ča­li, ale bu­de­me mít vy­ře­še­nou nor­ma­li­za­ci. Co je te­dy ta­to hod­no­ta \(\alpha_0\)? Pojď­me se po­dí­vat, jak to­to od­vo­dit. Ví­me, že budeme-li pře­do­pklá­dat, že vek­tor \(\begin{pmatrix}1\\\alpha_0\end{pmatrix}\) bu­de nor­ma­li­zo­ván, bu­de se cho­vat ja­ko kte­ré­ko­liv ji­né vlast­ní vektory[18]to ne­zna­me­ná, že je to po­sta­ču­jí­cí pod­mín­ka ta­ko­vé funk­ce a bu­de platit:

$$
\begin{pmatrix}
u_z & u_x-iu_y \\
u_x + iu_y & -u_z
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
1\\\alpha_0
\end{pmatrix}
=
+1
\begin{pmatrix}
1\\\alpha_0
\end{pmatrix}
$$

Zkus­me vy­tvo­řit prv­ní rovnici:

$$
u_z + \alpha_0(u_x-iu_y) =1
$$

Z to­ho jas­ně do­ká­že­me vy­já­d­řit \({}\alpha_0{}\): 🙂

$$
\alpha_0(u_x-iu_y)=1-u_z
\alpha_0=\frac{1-u_z}{u_x-iu_y}
$$

A mů­že­me dosadit:

$$
\begin{pmatrix}
1\\\alpha_0
\end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix}
1\\\frac{1-u_z}{u_x-iu_y}
\end{pmatrix}
$$

Nicmé­ně ten­to vek­tor te­dy nej­spí­še po­řád ne­bu­de (s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí) nor­ma­li­zo­ván. A s tím si mu­sí­me po­ra­dit. Mu­sí te­dy sou­čas­ně pla­tit dva ná­sle­du­jí­cí vtazhy:

$$
|\phi\rangle=
\begin{pmatrix}
1\\\alpha_0
\end{pmatrix}
\\
\phi\phi^*=1
$$

Mu­sí te­dy platit:

$$
\begin{pmatrix}
1 &\alpha_0
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
1\\\alpha_0
\end{pmatrix}
=
1
$$

Bu­de­me chvil­ku před­po­klá­dat, že stá­le „nejsme nor­ma­li­zo­vá­ni“. Zvol­me si za nor­ma­li­zač­ní kon­stan­tu na­pří­klad \(\nu\). Po­tom bu­de pla­tit, že nor­ma­li­zo­va­ný vztah vý­še bu­de vy­pa­dat jako:

$$
|\phi\rangle=
\nu\begin{pmatrix}
1\\\alpha_0
\end{pmatrix}
$$

Mů­že­me te­dy psát:

$$
\nu
\begin{pmatrix}
1 & \alpha_0
\end{pmatrix}
\nu
\begin{pmatrix}
1 \\ \alpha_0
\end{pmatrix}
=
1
$$

a to ře­šit jako

$$
\nu^2
\left(
1+\color{red}{\alpha_0^*}\color{green}{\alpha_0}
\right)
= 1
$$

To vy­ře­ší­me (do­sa­dí­me za \(\alpha_0\)):

$$
\nu^2
\left[
1+
\color{red}{
\left(
\frac{1-u_z}{u_x+iu_y}
\right)
}
\color{green}{
\left(
\frac{1-u_z}{u_x-iu_y}
\right)
}
\right]
=1
$$

A teď na­sta­ne oprav­do­vý „hus­tý trik“ 🙂 Ví­me, nej­pr­ve roz­ná­so­bí­me (to trik ješ­tě není):

$$
\nu^2
\left[
1+
\left(
\frac{\left(1-u_z\right)^2}{u_x^2+u_y^2}
\right)
\right]
=1
$$

A ny­ní na­sta­ne vel­ký trik. Ví­me, že na­ho­ře jsme pro při­po­me­nu­tí psa­li, že u jed­not­ko­vé­ho vek­to­ru bu­de pla­tit pythagorské:

$$
\color{pink}{u_x^2+u_y^2}+u_z^2=1
$$

Ba­rev­ně má­me ozna­če­nou část, kte­rou však má­me ve jme­no­va­te­li! Mů­že­me te­dy mís­to jme­no­va­te­le psát:

$$
u_x^2+u_y^2=1-u_z^2
$$

A to nám (jak vi­dí­te) hod­ně zjed­no­du­ší práci 🙂

$$
\nu^2
\left[
1+
\left(
\frac{\left(1-u_z\right)^2}{1-u_z^2}
\right)
\right]
=1
$$

Ny­ní mů­že­me roz­lo­žit jme­no­va­te­le a zkrátit:

$$
\nu^2
\left[
1+
\left(
\frac{\left(1-u_z\right)^2}{\left(1-u_z\right)\left(1+u_z\right)}
\right)
\right]
=1
$$

$$
\nu^2
\left[
1+
\frac{\left(1-u_z\right)}{\left(1+u_z\right)}
\right]
=1
$$

$$
\nu^2
\left[
\frac{\left(1+u_z\right)}{\left(1+u_z\right)}
+
\frac{\left(1-u_z\right)}{\left(1+u_z\right)}
\right]
=1
$$

$$
\nu^2
\left[
\frac{2}{\left(1+u_z\right)}
\right]
=1
$$

Z to­ho už snad­no od­vo­dí­me \(\nu\) jako:

$$
\nu^2=
\frac{1+u_z}{2}
$$

a te­dy:

$$
\nu = \sqrt{\frac{1+u_z}{2}}
$$

A tím má­me nor­ma­li­zač­ní fak­tor vy­ře­še­ný. Ja­ko zkouš­ku si klid­ně (mů­že­te sa­mi) do­saď­te za \(u_x=1\) a ostat­ní prv­ky dej­te nu­lo­vé, vy­jdou vám vlast­ní vek­to­ry, kte­ré už jsme po­u­ží­va­li. Pou­ze do­saď­te do:

$$
|\phi\rangle=
\sqrt{\frac{1+u_z}{2}}
\begin{pmatrix}
1 \\
\frac{1-u_z}{u_x-iu_y}
\end{pmatrix}
$$

Uvi­dí­te, že to bu­de vycházet 🙂

To­lik asi k nor­ma­li­za­ci. Po­kud bychom obec­ně při­pra­vi­li ně­ja­kou čás­ti­ci v obec­ném sta­vu a úhlu, mě­ři­li ji v ji­ném obec­ném úhlu, vy­jde nám prav­dě­po­dob­nost \(P=\cos^2\frac{\phi}{2}\) (vy­u­ži­je­me při tom vý­po­čtů, kte­ré už jsme si ta­dy uka­zo­va­li, nic ji­né­ho). Ten­to člá­nek už je po­měr­ně dlou­hý, pro­to ho zde ny­ní utně­me (v nej­lep­ším pře­stat, že 🙂 ) a příš­tě se vě­nuj­me dal­ším vě­cem a zá­ko­ni­tos­tem, kte­ré s po­la­ri­za­ce­mi a spi­nem souvisejí.

 

Poznámky pod čarou   [ + ]

1. Pro dal­ší in­for­ma­ce roz­hod­ně do­po­ru­ču­ji ten­to po­pis ex­pe­ri­men­tu: ElektronovySpin.pdf.
2. Redukované planc­ko­vy kon­stan­ty, te­dy \(\hbar=\frac{h}{2\pi}\).
3. Opět — osu bu­de mít pou­ze v makro­sko­pic­kém svě­tě, v pří­pa­dě spi­nu ho­vo­řit o ose ro­ta­ce je chyb­né.
4. Komplexně kon­ju­go­va­né čís­lo, pro zo­pa­ko­vá­ní, je čís­lo, kte­ré má stej­nou re­ál­nou část, ale opač­nou ima­gi­nár­ní. Sa­mi vi­dí­me, že u re­ál­ných čí­sel se jed­ná oprav­du o „umoc­ně­ní na dru­hou“.
5. vše vzta­že­no k ex­pe­ri­men­tu, kdy mě­ří­me „je to u?
6. Velmi po­dob­né or­to­go­nál­ním, jen ma­jí jed­not­ko­vou ve­li­kost. Or­to­go­nál­ní vek­to­ry nám ří­ka­jí, že po­kud je je­den „ně­čím“, pak ten dru­hý je vším jen ne „ně­čím“, te­dy např. po­kud je­den vek­tor po­pi­su­je stav u, po­té or­to­go­nál­ní po­pi­su­je stav přes­ně ne-u, te­dy d 🙂 (Ano, ty­to  vek­to­ry jsou te­dy li­ne­ár­ně ne­zá­vis­lé a tvo­ří bá­zi pro­sto­ru, ale li­ne­ár­ní al­ge­b­ru nech­me na jin­dy.)
7. Protože 2. moc­ni­na če­ho­ko­liv z $latex\mathbb{R}$ bu­de klad­né čís­lo.
8. Viz https://www.eng.tau.ac.il/~shtaif/PolarizationClass.pdf.
9. Co to je, jsme ře­ši­li v mi­nu­lém člán­ku.
10. Viz http://​www​.in​for​mati​on​phi​lo​so​pher​.com/​s​o​l​u​t​i​o​n​s​/​e​x​p​e​r​i​m​e​n​t​s​/​d​i​r​a​c​_​3​-​p​o​l​a​r​i​z​e​rs/
11. Viz http://​ali​e​nry​der​flex​.com/​p​o​l​a​r​i​z​er/
12. Viz polarize.pdf
13. Polarizační fil­try…
14. Až na pár vel­mi pod­stat­ných roz­dí­lů, kte­ré si sa­mo­zřej­mě zá­hy uká­že­me.
15. Tedy pro­porč­ně bu­dou ja­ko \(\cos^2(\phi)\), nicmé­ně leh­ko odlišné.
16. Pod­le fy­zi­ka Pau­li­ho, kte­rý za svůj vy­lu­čo­va­cí prin­cip do­stal No­be­lo­vu ce­nu za fy­zi­ku.
17. Viz http://​pla​netmath​.org/​P​a​u​l​i​M​a​t​r​i​ces
18. to ne­zna­me­ná, že je to po­sta­ču­jí­cí pod­mín­ka ta­ko­vé funk­ce

Vztah matematiky a fyziky

Ne­moh­li jste si za­jis­té ne­po­všim­nout, že me­zi růz­ný­mi po­do­bo­ry pří­rod­ních věd pa­nu­je ta­ko­vá při­ro­ze­ná a ne­škod­ná ne­vra­ži­vost. Dnes bych se chtěl po­dí­vat na je­den sko­ro už fe­no­mén — vztah ma­te­ma­ti­kyfy­zi­ky. Ale­spoň te­dy vnést svo­ji kap­ku po­hle­du do to­ho­to sporu.

Že ne­ví­te, kde je spor? Nor­mál­ně bych ho též ne­vi­děl, ale exis­tu­jí me­zi ná­mi je­din­ci, kte­ří to pros­tě vi­dí ji­nakza kaž­dou ce­nu ob­ha­ju­jí své te­ze, i když už se zda­jí bý­ti vy­vrá­ce­né. V žád­ném pří­pa­dě to ne­zna­me­ná, že by do­tyč­ní by­li ně­ja­cí hlu­páci či po­ple­ten­ci — to vů­bec ne. Já ne­mám nejmen­ší­ho dů­vo­du si ně­če­ho ta­ko­vé­ho o nich mys­let, do­kon­ce se s tě­mi­to lid­mi znám a vím, že jsou to „bed­ny“, kte­ří by by­li schop­ni mě a hro­ma­du dal­ších li­dí, kte­ří se za­jí­ma­jí o fy­zi­ku, str­čit hra­vě do kapsy.

Jsou však té­ma­ta, na kte­rých se s ni­mi pros­tě ne­shod­nu — a při­jde mi, že je to­to té­ma, kte­ré zde chci uvést, tak čas­to omí­lá­no, až si pros­tě svůj vlast­ní mi­ni­člá­nek zaslouží.

Princip samotného sporu

Nejde o nic zá­važ­né­ho: Li­dé, se kte­rý­mi ne­sou­hla­sím, tvr­dí následující:

  • ma­te­ma­ti­ka má opo­ru v realitě
  • => ma­te­ma­ti­ka se mu­sí ří­dit zá­ko­ny „re­a­li­ty“ (či to­ho, co za re­a­li­tu považujeme)

To je vlast­ně ce­lé. Že to vy­pa­dá tri­vi­ál­ně? No, ono až tak ne­ní. Za­čně­me ny­ní roz­bo­rem zá­klad­ní myš­len­ky „opo­zič­ní­ho tábora“[1]od teď již OT.

Ti­to tvr­dí, že ma­te­ma­ti­ka vznik­la ja­ko „odnož fy­zi­ky“[2]https://​www​.fa​ce​book​.com/​j​a​n​.​f​i​k​a​c​e​k​/​p​o​s​t​s​/​7​8​9​8​4​3​0​3​4​3​8​4​2​4​1​?​c​o​m​m​e​n​t​_​i​d​=​7​9​0​0​7​2​4​1​7​6​9​4​6​3​6​&​a​m​p​;​o​f​f​s​e​t​=​0​&​a​m​p​;​t​o​t​a​l​_​c​o​m​m​e​n​t​s​=22, te­dy mu­sí se tě­mi­to zá­ko­ny ří­dit. Já si mys­lím troš­ku ně­co ji­né­ho — nicmé­ně k mé­mu ná­zo­ru až poz­dě­ji. Jak to s ma­te­ma­ti­kou a fy­zi­kou ve sta­ro­vě­ku by­lo, to pře­ne­chám his­to­ri­kům a od­bor­ní­kům, kte­ří vě­dí zda­le­ka ví­ce než-li já. Ať už to by­lo jak­ko­liv, his­to­rie to­ho­to ne­má totiž na sou­čas­né po­je­tí ma­te­ma­ti­ky prak­tic­ky žád­ný vliv.

Sou­čas­ná ma­te­ma­ti­ka je — abych to zjed­no­du­šil — abs­trakt­ní vě­dou, ta­ko­vou, kte­rá je schop­na čis­té­ho důkazu[3]Jiná vě­da nic ta­ko­vé­ho ne­u­mí — i tře­ba má ob­lí­be­ná fy­zi­ka. Po­kud chce­te ně­co do­ká­zat ve fy­zi­ce, buď po­u­ži­je­te ma­te­ma­ti­ku, ane­bo pro­ve­de­te ex­pe­ri­ment, kte­rý po­tvr­dí to, co tvr­dí­te. V ostat­ních věd­ních obo­rech je to po­dob­né.. Da­lo by se te­dy ří­ci, že má mno­hem blí­že např. k fi­lo­so­fii než k fy­zi­ce. Čas­to tvr­dím, že ma­te­ma­ti­ka je ja­zy­kem abs­trakt­ních struk­tur, což ne­zna­me­ná nic ji­né­ho, že dá­vá ostat­ním vě­dám a obo­rům ná­vod a struk­tu­ry, po­mo­cí kte­rých už ty­to vě­dy mo­hou ře­šit své problémy.

Ne­pů­jdu zrov­na da­le­ko pro pří­klad — a uve­du ten nej­jed­no­duš­ší, kte­rý mě prá­vě na­pa­dl: Ko­mu­ni­ta­tiv­nost čle­nů při sčí­tá­ní. To­to ne­ří­ká nic ji­né­ho než že:

$$ x + y + z = x + z + y = y + x + z = y + z + x = z + x + y = z + y + x $$

Te­dy slov­ně asi to­lik, že po­kud sčí­tám, na­pros­to ne­zá­vi­sí na po­řa­dí čle­nů v souč­tu. Te­dy že \(5+10\) je to­též, co \(10+5\). Ma­te­ma­ti­ka jde však ješ­tě dál — má de­fi­no­vá­no, co je to sčí­tá­ní, co je to „pět­ka“, co je to „de­sít­ka“, k ni­če­mu z to­ho ne­po­tře­bu­je nic fy­zic­ké­ho, de­fi­nu­je ta­ko­vé vě­ci pou­ze na zá­kla­dě čis­tých matematických[4]a te­dy abs­trakt­ních pra­vi­del, kte­rá jsou za­se dá­le de­fi­no­vá­na. Ne­ní po­tře­ba ani fe­no­me­no­lo­gic­ké­ho přístupu[5]Tedy ta­ko­vé­ho, kte­rý zkou­má na­roz­díl od při­čin­né kauzál­nos­ti prá­vě fe­no­me­no­lo­gic­kou, te­dy ta­ko­vou, kte­rá ře­ší ja­kým způ­so­bem „se je­ví“ da­né vě­ci člo­vě­ku, než spí­še ja­ké „do­o­prav­dy jsou.“ Sa­mo­zřej­mě oba po­jmy jsou na­pros­to abs­trakt­ní a po­kud se to­mu chce­te vě­no­vat, do­po­ru­ču­ji dal­ší stu­di­um, zde již ne ví­ce o tom 🙂 , ma­te­ma­ti­ka totiž vy­tvá­ří vlast­ní sa­du pra­vi­del — a ta ne­vznik­la z ni­če­ho ji­né­ho než z dal­ších sad pravidel.

Matematika jako jazyk struktur

Co tím­to mys­lím — po­kra­čuj­me dá­le v tom, co jsem již před­sta­vil, te­dy ko­mu­ta­tiv­nost při sčí­tá­ní. Ma­te­ma­ti­ko­vi je na­pros­to jed­no, co se pod čís­li­ce­mi či pro­měn­ný­mi skrý­vá. Pou­ze po­sky­tl pra­vi­dlo k to­mu, aby „se to tak moh­lo dělat“.

Fy­zik na­pří­klad po­tře­bu­je spo­čí­tat ně­ja­kou rov­ni­ci, uve­du tře­ba ná­sle­du­jí­cí zná­mou rov­ni­ci (kdo po­zná, co vy­ja­dřu­je, má u mě Fi­dor­ku, po­čet Fi­do­rek je ome­ze­ný ka­pa­ci­tou zá­sob, tj. ma­xi­mál­ně 1 kus) 😀 :

$$ i \hbar \frac{\partial \Psi(r,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2m} \nabla^2 \Psi(r, t) + V( r )\Psi(r,t)$$

A zá­kon o ko­mu­ta­tiv­nos­ti tvr­dí, že tu­to rov­ni­ci můžu za­psat stej­ně tak jako:

$$ i \hbar \frac{\partial \Psi(r,t)}{\partial t} = V( r )\Psi(r,t) – \frac{\hbar}{2m} \nabla^2 \Psi(r, t) $$

Aniž bych tře­ba tu­šil, co vý­še zmí­ně­né zna­me­ná, mo­hu to tak­to za­psat. Ma­te­ma­ti­ka te­dy pou­ze po­skyt­la ná­vod na to, jak ně­co ta­ko­vé­ho ře­šit, jak k to­mu při­stu­po­vat — je to te­dy čis­tě abs­trakt­ní struk­tu­rál­ní jazyk.

S tím však OT ne­ma­jí pro­blém, je­jich pro­blém na­stá­vá v mo­men­tě, co se za­čne­me po­hy­bo­vat v „čis­tě ma­te­ma­tic­kých“ vodách[6]Ono je to­to stej­ně ab­surd­ní po­jem, i ko­mu­ti­ta­vi­ta souč­tu je čis­tě abs­trakt­ní a ma­te­ma­tic­ký po­jem, kte­rý ne­má žád­nou opo­ru v ostat­ních vě­dách, pou­ze ji vy­u­ží­va­jí., na­pří­klad po­kud za­čne­me ře­šit nu­lyne­ko­neč­na.

Ne­bu­du se ro­ze­pi­so­va­to  tom, že exis­tu­je spous­ta „ty­pů“ ne­ko­neč­na (na­víc nejsem ma­te­ma­tik a nejsem si jist, že bych to byl scho­pen správ­ně po­psat), nicmé­ně to dů­le­ži­té, co si od­nést — ne­ko­neč­no ne­ní čís­lo! Ať už má­me ja­kou­ko­liv úro­veň ne­ko­neč­na, po­řád to ne­ní číslo.

A stej­ně tak i ne­ko­neč­ně ma­lé čís­lo ne­ní vlast­ně čís­lo, i když se vel­mi ne­ko­neč­ně jem­ně blí­ží k nu­le. Ano, jde mi o zá­pi­sy di­fe­ren­ci­á­lů. Např.:

$$ \frac{\partial s}{\partial t} = v$$

Pří­pad­ně obyčejné:

$$ \int_{x_0}^{x_1} F \mathrm{d}s = W$$

Vel­mi jed­no­znač­né fy­zi­kál­ní vy­já­d­ře­ní, kte­ré pou­ze vy­u­ži­lo ma­te­ma­ti­ku. To, že je za tím scho­va­ný vý­po­čet ak­tu­ál­ní rych­los­ti či prá­ce po obec­né drá­ze, to už ma­te­ma­ti­ka ne­za­jí­má 😉 Ma­te­ma­tik v tom vi­dí pou­ze abs­trakt­ní po­jmy, pro­měn­né, chcete-li.

Zde se však s OT ne­sho­du­ji. OT tvr­dí, že co­ko­liv v ma­te­ma­ti­ce má ně­ja­ký re­ál­ný (či tzv. re­ál­ný) pod­klad — te­dy nic ja­ko \(\mathrm{d}s\) ne­mů­že exis­to­vat, pro­to­že ne­e­xis­tu­je (hy­po­te­tic­ky, i když prav­du ne­zná­me) nic men­ší­ho než Planc­ko­va vzdá­le­nost (což je po­jem, kte­rý vy­táh­ne­me z rov­ni­ce s planc­ko­vou kon­stan­tou a zjis­tí­me, že ne­mů­že­me mít men­ší vzdá­le­nost než prá­vě tu­to vzdá­le­nost). Jak ří­kám — jest­li je to prav­da ne­ví­me, nicmé­ně i kdy­by to prav­da by­la, vů­bec to ne­mě­ní nic na tom, jak k to­mu ma­te­ma­ti­ka přistupuje.

A jak k to­mu ma­te­ma­ti­ka při­stu­pu­je? VŮBEC NIJAK, pro­to­že ma­te­ma­ti­ka ne­ře­ší fy­zi­kál­ní pro­blémy! Ma­te­ma­ti­ce je jed­no, že ně­co vy­ná­so­bím nu­lou či bu­du se při­bli­žo­vat „ne­ko­neč­ně dlou­ho“. Ma­te­ma­ti­ka ty­to vě­ci pros­tě a jed­no­du­še neřeší.

Stej­ně tak ma­te­ma­ti­ka ne­ře­ší bi­o­lo­gic­ké pro­blémy, mohl bych ří­ci, že v DNA se pá­ru­jí ně­ja­ké pá­ry tak či onak, pro­to ne­mů­že exis­to­vat po­sloup­nost ta­ko­vá či ona­ká (to­to vám spí­še vy­svět­lí ko­le­ga bi­o­log Lukáš). A opět — ma­te­ma­ti­ku to nezajímá 😉

Ma­te­ma­ti­ka totiž sto­jí „mi­mo“ ty­to vě­ci (chtěl bych na­psat „nad“, ale ne­mys­lím tím, že je ostat­ním vě­dám nad­řa­ze­ná, stej­ně ja­ko po­kud řek­nu „ope­ra­ce nad souč­tem“, ne­mys­lím tím, že je ta­to ope­ra­ce na­řa­ze­na souč­tu) a ře­ší pou­ze to, ja­kým způ­so­bem spo­lu mo­hou abs­trakt­ní en­ti­ty spo­lu­pra­co­vat. Co se však v nich na­chá­zí, to už ne­ní ke zjiš­tě­ní úlo­hou ma­te­ma­ti­ka, ale ostat­ních — fy­zi­ků, biologů, …

Poznámky pod čarou   [ + ]

1. od teď již OT
2. https://​www​.fa​ce​book​.com/​j​a​n​.​f​i​k​a​c​e​k​/​p​o​s​t​s​/​7​8​9​8​4​3​0​3​4​3​8​4​2​4​1​?​c​o​m​m​e​n​t​_​i​d​=​7​9​0​0​7​2​4​1​7​6​9​4​6​3​6​&​a​m​p​;​o​f​f​s​e​t​=​0​&​a​m​p​;​t​o​t​a​l​_​c​o​m​m​e​n​t​s​=22
3. Jiná vě­da nic ta­ko­vé­ho ne­u­mí — i tře­ba má ob­lí­be­ná fy­zi­ka. Po­kud chce­te ně­co do­ká­zat ve fy­zi­ce, buď po­u­ži­je­te ma­te­ma­ti­ku, ane­bo pro­ve­de­te ex­pe­ri­ment, kte­rý po­tvr­dí to, co tvr­dí­te. V ostat­ních věd­ních obo­rech je to po­dob­né.
4. a te­dy abs­trakt­ních
5. Tedy ta­ko­vé­ho, kte­rý zkou­má na­roz­díl od při­čin­né kauzál­nos­ti prá­vě fe­no­me­no­lo­gic­kou, te­dy ta­ko­vou, kte­rá ře­ší ja­kým způ­so­bem „se je­ví“ da­né vě­ci člo­vě­ku, než spí­še ja­ké „do­o­prav­dy jsou.“ Sa­mo­zřej­mě oba po­jmy jsou na­pros­to abs­trakt­ní a po­kud se to­mu chce­te vě­no­vat, do­po­ru­ču­ji dal­ší stu­di­um, zde již ne ví­ce o tom 🙂
6. Ono je to­to stej­ně ab­surd­ní po­jem, i ko­mu­ti­ta­vi­ta souč­tu je čis­tě abs­trakt­ní a ma­te­ma­tic­ký po­jem, kte­rý ne­má žád­nou opo­ru v ostat­ních vě­dách, pou­ze ji vy­u­ží­va­jí.

Entropie a termodynamické zákony

V člán­kuod­vo­ze­ní rov­ni­ce ide­ál­ní­ho ply­nu jsme na­kous­li ně­ko­lik ter­mo­dy­na­mic­kých zá­ko­ni­tos­tí, nicmé­ně by­lo by dob­ré, abychom se na ter­mo­dy­na­mi­ku po­dí­va­li i tro­chu obec­ně­ji a do hloubky.

Rov­ni­ci idál­ní­ho ply­nu jsme si již od­vo­di­li, ny­ní však pro připomenutí:

$$PV=nRT$$

kde \(P\) od­po­ví­dá tla­ku ply­nu, \(V\) je­ho ob­je­mu, \(n\) mo­lár­ní­mu množ­ství ply­nu, \(R\) je ply­no­vá kon­stan­ta a \(T\) od­po­ví­dá tep­lo­tě plynu.

Dá­le vy­u­ži­je­me 1. ter­mo­dy­na­mic­ké­ho zá­ko­na, kte­rý nám struč­ně ří­ká, že změ­na vnitř­ní ener­gie ně­ja­ké sou­sta­vy od­po­ví­dá souč­tu změn prá­ce a při­ja­té­ho tep­la, tedy[1]Další in­for­ma­ce kupří­kla­du na http://​fy​zi​ka​.jre​ichl​.com/​m​a​i​n​.​a​r​t​i​c​l​e​/​v​i​e​w​/​5​8​1​-​p​r​v​n​i​-​t​e​r​m​o​d​y​n​a​m​i​c​k​y​-​z​a​kon :

$$\mathrm{d}u = \mathrm{d}w + \mathrm{d}q$$

 Vy­u­žijme těch­to zna­los­tí při pro­hlíd­ce oby­čej­né­ho pís­tu a válce:

píst bez popisků

 Ze­le­ně je zob­ra­zen ně­ja­ký (ide­ál­ní) plyn, še­di­vě po­tom píst, čer­né jsou kon­tu­ry. Před­stav­me si ny­ní si­tu­a­ci, kdy plyn troš­ku „při­máčk­ne­me“:

píst síla a vzdálenost

Po­kud bu­de­me pů­so­bit ně­ja­kou si­lou \(F\) na da­nou plo­chu \(A\), ví­me, že tvo­ří­me ně­ja­ký tlak, kon­krét­ně te­dy \(P = \frac{F}{A}\). Tak­též ví­me, že prá­ce \(w\) od­po­ví­dá sí­le \(F\) po ně­ja­ké drá­ze \(l\), te­dy \(W = F \cdot l\).

Budeme-li se za­jí­mat pou­ze o drob­nou změ­nu prá­ce, te­dy \(\mathrm{d}w\), po­té mů­že­me psát:

$$\mathrm{d}w = F \cdot \mathrm{d}l$$

 Vý­še jsme si řek­li, že \(P = \frac{F}{A}\), te­dy \(F = P A\), mů­že­me te­dy dosadit:

$$\mathrm{d}w = P A \cdot \mathrm{d}l$$

Nu a do jsme se uči­li už na zá­klad­ní ško­le o plo­še a výš­ce? Vynásobíme-li je, do­sta­ne­me ob­jem! Tak­že vzhů­ru do toho:

$$\mathrm{d}w = P \cdot \mathrm{d}V$$

Správ­ně­ji te­dy \(\mathrm{d}w = {- P} \cdot \mathrm{d}V\), pro­to­že \(\mathrm{d}l\) zde ob­jem sni­žu­je a ne zvy­šu­je (te­dy správ­ně bychom od za­čát­ku mě­li psát \({-\mathrm{d}l}\), ale je dou­fám jas­né, kde se vza­lo. Ta­ké vi­dí­me dů­le­ži­tý zá­věr: Po­kud se ne­změ­ní ob­jem, ne­ní práce[2]Zde by to chtě­lo po­dotknout, že mlu­ví­me sa­mo­zřej­mě o fy­zi­kál­ní prá­ci. Tak­že po­kud jste ne­za­měst­na­ní a zhub­ne­te, prá­ci nedostanete 🙂 .

 Prv­ní ter­mo­dy­na­mic­ký zá­kon te­dy mů­že­me pře­psat jako:

$$\mathrm{d}u = \mathrm{d}q – P \mathrm{d}V$$

Mů­že­me te­dy tvr­dit, že ener­gie je funk­cí tep­lo­ty a objemu[3]Proč ne tla­ku? Tlak je totiž de­fi­no­ván po­mo­cí těch­to dvou ve­li­čin (ne­ní to ne­zá­vis­lá ve­li­či­na). Pro­to te­dy­pou­ze tep­lo­ta a objem.:

$$u = f(T, V)$$

 kon­krét­ně­ji tedy:

$$\mathrm{d}u = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{V} \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial u}{\partial V}\right)_{T} \mathrm{d}V $$

To zna­me­ná, že změ­na ener­gie se dá po­psat ja­ko par­ci­ál­ní de­ri­va­ce ener­gie vzhle­dem k tep­lo­tě, po­kud za­cho­vá­me kon­stant­ní ob­jem, krát změ­na tep­lo­ty, plus par­ci­ál­ní de­ri­va­ce ener­gie vzhle­dem k ob­je­mu, po­kud za­cho­vá­me kon­stant­ní tep­lo­tu, krát změ­na objemu.

Nicmé­ně — po­dí­vej­me se ny­ní na dru­hou část zlom­ku. Po­kud je ob­jem kon­stant­ní, po­té \(\mathrm{d}V\) je nu­lo­vé (změ­na \(V\) je nu­lo­vá), pro­to nám te­dy ce­lá dru­há část zlom­ku vy­pad­ne a mů­že­me psát:

$$\mathrm{d}u = \mathrm{d}q + \mathrm{d}w = \mathrm{d}q + 0 = \mathrm{d}q = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{V} \mathrm{d}T$$

Po­sled­ní čás­ti „před“ \(\mathrm{d}T\), te­dy \(\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{V} = C_V\) ří­ká­me te­pel­ná ka­pa­ci­ta při kon­stant­ním ob­je­mu. Tedy:

$$\mathrm{d}u = \mathrm{d}q = C_V \mathrm{d}T$$

To vše jsme si de­fi­no­va­li, abychom si moh­li de­fi­no­vat ná­sle­du­jí­cí termín:

Entropie

Než tak však uči­ní­me, de­fi­nuj­me si ješ­tě tzv. en­tal­pii. Ozna­čí­me ji vel­kým pís­me­nem \(H\) a bu­de pro ni platit[4]Více in­for­ma­cí: http://​scienceworld​.wolfram​.com/​p​h​y​s​i​c​s​/​E​n​t​h​a​l​p​y​.​h​tml:

$$ H = u + P V $$

En­tal­pie je te­dy funk­cí tep­lo­ty a tla­ku, te­dy \(H = f(T, P)\). Pod­le prv­ní­ho ter­mo­dy­na­mic­ké­ho zákona[5]dále jen TZ1 jsme si ukázali:

$$ \mathrm{d}u = \mathrm{d}q + \mathrm{d}w = \mathrm{d}q – P \mathrm{d}V$$

Mů­že­me te­dy troš­ku po­pře­há­zet pís­men­ka, aby:

$$ \mathrm{d}u + P \mathrm{d}V = \mathrm{d}q$$

a te­dy

$$ \mathrm{d} (u+PV) = \mathrm{d}q $$

či­li

$$ \mathrm{d}H = \mathrm{d}q $$

Vi­dí­me, že te­dy en­tal­pie je funk­cí tep­lo­ty a tla­ku, te­dy \(H(T,P)\). A mů­že­me sa­mo­zřej­mě opět vy­tvo­řit par­ci­ál­ní derivace:

$$ \mathrm{d}H = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T \mathrm{d}P = \mathrm{d}q$$

Nu a opět, po­kud uva­žu­je­me kon­stant­ní tlak, ce­lé \(\mathrm{d}P\) bu­de nu­lo­vé, čili:

$$ \mathrm{d}H = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P \mathrm{d}T = \mathrm{d}q$$

Čás­ti \(\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P\) ří­ká­me te­pel­ná ka­pa­ci­ta při kon­stant­ním tla­ku. A mů­že­me si (po pře­há­ze­ní pís­me­nek) uká­zat, že:

$$ \mathrm{d}q = C_p \mathrm{d}T$$

Shrň­me si ny­ní, co ví­me: Ví­me \(C_p\), \(C_V\), zná­me vzo­rec pro en­tal­pii. Zkus­me si s ním ny­ní troš­ku pohrát:

$$ H = u + PV $$

$$ \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_p + \left(\frac{\partial PV}{\partial T}\right)_p $$

Vi­dí­me, že po­kud bychom de­ri­vo­va­li (par­ci­ál­ně) při kon­stant­ním tla­ku, po­sled­ní část, kde bychom de­ri­vo­va­li i tlak sa­mot­ný, by se pře­ved­la na \(\left(\frac{P \mathrm{d}V}{\mathrm{d}T}\right)_p\), tedy:

$$ \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_p + \left(\frac{P \mathrm{d}V}{\mathrm{d}T}\right)_p $$

Vrátíme-li se na chvil­ku zpět k rov­ni­ci ide­ál­ní­ho ply­nu, te­dy \(PV = nRT\), po­kud troš­ku pře­há­zí­me pís­men­ka a vy­já­d­ří­me ja­ko diferenciály:

$$ \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = \frac{nR}{P} $$

Pro zjed­no­du­še­ní před­po­klá­dej­me, že \(n=1\), čili:

$$ \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = \frac{R}{P} $$

a te­dy

$$ \frac{P \mathrm{d}V}{\mathrm{d}T} = R $$

Vi­dí­me, že to je to, co nám vy­šlo vý­še ja­ko je­den z čle­nů souč­tu — mů­že­me te­dy do­sa­dit do vzor­ce vý­še to, co už známe:

$$ C_p = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_p + R $$

Nicmé­ně abychom „mi­ni­ma­li­zo­va­li“ i ten­to vzo­rec, mu­se­li bychom mít kon­stant­ní ji­nou ve­li­či­nu. Po­kud má­me kon­stant­ní tlak, tak změ­na ob­je­mu pod­le tep­lo­ty ne­ní to, co  by se nám zrov­na ho­di­lo. Ale už jsme „sko­ro“ tam, mu­sí­me ako­rát udě­lat ma­lý trik. Vy­u­ži­je­me „ře­tě­zo­vé­ho zákona“[6]Nevím, jak to lé­pe pře­lo­žit, kaž­do­pád­ně dal­ší in­for­ma­ce o tom zde: http://​en​.wi​ki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​T​r​i​p​l​e​_​p​r​o​d​u​c​t​_​r​ule.. A ten nám ne­ří­ká nic ji­né­ho, že na­ši par­ci­ál­ní de­ri­va­ci při kon­stant­ním tla­ku mů­že­me ro­ze­psat následovně:

$$ \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V + \left[\left(\frac{\partial u}{\partial V}\right)_T\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p $$

Po­dí­vej­me se ny­ní na tře­tí zá­vor­ku, resp. dru­hou, jdeme-li od rov­nít­ka vpra­vo (zvý­raz­nil jsem ji hra­na­tý­mi zá­vor­ka­mi). Ta ope­ru­je se změ­nou ener­gie při kon­stant­ní tep­lo­tě. Nicmé­ně vý­še jsme si řek­li, že po­kud je kon­stant­ní tep­lo­ta, nejde žád­ná ener­gie dovnitř ani ven[7]Tzn. jed­ná se o do­ko­na­lý stroj, kte­rý pře­vá­dí te­pel­nou ener­gii na ener­gii po­hy­bu pís­tu tře­ba — si­ce je to ide­ál­ní za­ří­ze­ní, ale nám se to teď dost ho­dí.. Změ­na ener­gie je te­dy nu­lo­vá — čímž i sou­čin je nu­lo­vý a ce­lá po­sled­ní část vzor­ce „vy­pad­ne“.

Po­lo­ží­me pro­to rovnost:

$$ \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V $$

čímž si znač­ně zjed­no­du­ší­me prá­ci s vý­ra­zem vý­še. Mů­že­me totiž po­sled­ní část na­zvat \(C_V\), či­li te­pel­nou ka­pa­ci­tu při kon­stant­ním ob­je­mu. A te­dy sa­mo­zřej­mě pak pla­tí, že:

$$ C_p = C_V + R $$


Po­dí­vej­me se ny­ní, co te­dy již víme:

$$ \mathrm{d}u = \mathrm{d}q + \mathrm{d}w = \mathrm{d}q + p\mathrm{d}V = C_V \mathrm{d}T $$

Na tom dá­le vystavíme[8]a již br­zy se do­sta­ne­me ke slí­be­né en­t­ro­pii, sli­bu­ji 🙂 , nicmé­ně mu­sí­me se po­dí­vat na dal­ší „kus“ in­for­ma­cí ze svě­ta ter­mo­dy­na­mi­ky — růz­né pro­ce­sy. Ur­či­tě jste o nich už ně­kdy sly­še­li, ale pro zo­pa­ko­vá­ní si na­pí­še­me ma­lý seznam:

  • iso­ter­mic­ký děj je ta­ko­vý, bě­hem kte­ré­ho zů­stá­vá stej­ná teplota
  • iso­ba­ric­ký děj je ta­ko­vý děj, bě­hem ně­hož zů­stá­vá kon­stant­ní tlak
  • iso­cho­dir­ký děj ta­ko­vý, kdy zů­stá­vá kon­stant­ní objem
  • isen­tal­pic­ký děj — zů­stá­vá za­cho­vá­na entalpie

Kro­mě těch­to tří exis­tu­jí ješ­tě isen­t­ro­pic­ký  děj, kde zů­stá­vá za­cho­vá­na en­t­ro­pie. Za­tím však ne­ví­me, co to je, ne­bu­du ho tam uvádět[9]A sa­mo­zřej­mě až bu­de­te vě­dět, co to je a jak je de­fi­no­vá­no, mů­že­te si to tam vir­tu­ál­ně při­řa­dit. Zbý­vá však je­den, na kte­rý se ješ­tě mu­sí­me po­dí­vat — děj adi­a­ba­tic­ký.

Adiabatický děj

Adi­a­ba­tic­ký děj je ta­ko­vý, bě­hem ně­hož zů­stá­vá cel­ko­vé tep­lo[10]po­zor, no­ko­liv tep­lo­ta!! dě­je kon­stant­ní. Sa­mo­zřej­mě se mů­že mě­nit lec­cos ostat­ní­ho, včet­ně tep­lo­ty, ale tep­lo sys­té­mu je kon­stant­ní. Jak je to možné?

Mů­že­me náš tes­to­va­cí sys­tém tře­ba do­ko­na­le (či co nej­do­ko­na­le­ji) odi­zo­lo­vat od okol­ní­ho svě­ta. Dů­le­ži­té je, že žád­né tep­lo nejde ani dovnitř, ani ven. Mů­že­me te­dy tvr­dit, že \(\mathrm{d}q = 0\). Po­dí­vej­me se ješ­tě jed­nou na vztah:

$$\mathrm{d}u=\mathrm{d}q-p\mathrm{d}V=C_V\mathrm{d}T$$

Řek­li jsme si, že \(\mathrm{d}q=0\), či­li mů­že­me ten­to člen s klid­ným svě­do­mím vypustit:

$$\mathrm{d}u={-p}\mathrm{d}V=C_V\mathrm{d}T$$

Tlak \(p\) si mů­že­me vy­já­d­řit z nám již zná­mé­ho $pV=nRT$:

$$ p=\frac{nRT}{V} $$

A mů­že­me te­dy dosadit:

$$\mathrm{d}u = {-\frac{nRT}{V}}\mathrm{d}V = C_V \mathrm{d}T$$

a po troš­ku úpravách[11]Jen pře­há­zí­me „sem a tam“ přes rov­nít­ko růz­né pro­měn­né tak, aby nám na jed­né stra­ně u se­be zby­ly di­fe­ren­ci­á­ly a pro­měn­né tep­lo­ty, na dru­hé ob­je­mu. získáme:

$$ {-nR}\frac{\mathrm{d}V}{V}=\frac{C_V\mathrm{d}T}{T} $$

Sa­mo­zřej­mě bu­de­me po­va­žo­vat opět \(n=1\)[12]molární množ­ství lát­ky, tak­že se to ce­lé zjed­no­du­ší na:

$$ {-R}\frac{\mathrm{d}V}{V}=\frac{C_V\mathrm{d}T}{T} $$

Men­ší už to snad ani ne­mů­že být, má­me při­pra­ve­no na in­te­gro­vá­ní. In­te­gro­vá­ní je ma­te­ma­tic­ká ope­ra­ce in­verz­ní k de­ri­vo­vá­ní (a par­ci­ál­ní­mu de­ri­vo­vá­ní), po­kud bu­de zá­jem, o těch­to me­to­dách zvlášť na­píšu člá­nek. Na­pí­še­me tedy:

$$ {-R}\int_{V_1}^{V_2}\frac{\mathrm{d}V}{V} = {C_V}\int_{T_1}^{T_2}\frac{\mathrm{d}T}{T}$$

a zin­te­gru­je­me. Funk­ce \(\frac{1}{x}\) se zin­te­gru­je na \(ln(x) +C\), te­dy ro­zin­te­gro­va­né bude:

$$ {-R}\left[\ln(V)\right]_{V_1}^{V_2} = C_V \left[\ln(T)\right]_{T_1}^{T_2}$$

Po dosazení[13]Jak na to se do­zví­te v tom sli­bo­va­ném člán­ku o in­te­grá­lech, ale když se na to za­kou­ká­te, vy­mys­lí­te to 🙂  bude:

$$ {-R}\left(\ln(V_2)-\ln(V_1)\right) = C_V \left( \ln(T_2)-\ln(T_1)\right) $$

Pod­le pra­vi­del o lo­ga­rit­mo­vá­ní tedy:

$$ {-R}\ln\frac{V_2}{V_1} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

A abychom se zba­vi­li „mí­nus“ před \(R\), sta­čí si před­sta­vit, jak by to vy­pa­da­lo, po­kud bych se ho zba­vil již vý­še, než jsem po­u­žil pra­vi­dla o lo­ga­rit­mo­vá­ní — oto­či­lo by se pou­ze po­řa­dí, tedy:

$$ {R}\ln\frac{V_1}{V_2} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

Dá­le po­u­ži­ji pra­vi­dla o lo­ga­rit­mo­vá­ní sou­či­nu, kte­rý se v lo­ga­rit­mu pře­ve­de na moc­ni­nu. Tak­že vzhů­ru do toho:

$$ \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{R} = \ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right)^{C_V}$$

Po­kud se po­dí­vá­me, je jas­né, že aby to­to pla­ti­lo, mu­sí se „vnitř­ky zá­vo­rek“ me­zi se­bou rov­nat (zá­vor­ka vpra­vo a zá­vor­ka vle­vo). Mů­že­me te­dy napsat:

$$ \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{R}{C_V}} = \ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right)$$

A te­dy i:

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\frac{R}{C_V}} =  \frac{T_2}{T_1}$$

Vzpo­meň­me si ny­ní na vztah:

$$C_P = C_V + R$$

Ne­ní vám to po­vě­do­mé? 🙂 Z to­ho pře­ce mů­že­me snad­no vy­já­d­řit \(R\):

$$R = C_P – C_V$$

a te­dy (ce­lý vztah po­dě­lí­me \(C_V\))

$$ \frac{R}{C_V} = \frac{C_P}{C_V} – \frac{C_V}{C_V}$$

A to sa­mo­zřej­mě mů­že­me po­krá­tit na

$$ \frac{R}{C_V} = \frac{C_P}{C_V} – 1$$

Abychom si troš­ku zjed­no­du­ši­li prá­ci (dob­ře, abych si ji zjed­no­du­šil já, ne­ba­ví mě psát v \(\LaTeX\)u zlom­ky 😀 ), na­zvu pro teď vý­raz \(\frac{C_V}{C_P}=\xi\)[14]Tuten pa­znak se čte ja­ko „ksí“. Pak sa­mo­zřej­mě pla­tí, že:

$$ \frac{R}{C_V} =\xi-1$$

Sa­mo­zřej­mě te­dy mů­že­me pů­vod­ní vztah pře­psat jako:

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\xi-1} =\frac{T_2}{T_1} $$

Vrať­me se ny­ní zpět k rov­ni­ci ide­ál­ní­ho plynu:

$$ PV = nRT$$

a vy­já­d­ře­me si \(T\), po­lož­mě \(n=1\) ja­ko před tím:

$$ T = \frac{PV}{R}$$

Do­sa­ď­me ny­ní do no­vě vznik­nuvší­ho vztahu:

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\xi-1} =\frac{\frac{P_2V_2}{R}}{\frac{P_1V_1}{R}} $$

Sa­mo­zřej­mě mů­že­me s klid­ným svě­do­mím po­krá­tit \(R\):

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\xi-1} =\frac{{P_2V_2}}{{P_1V_1}} $$

Ny­ní se mů­že­me snad­no zba­vit \(V_1\) a \(V_2\) — přen­dá­me je na dru­hou stra­nu, čili:

$$\frac{V_1}{V_2} \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\xi-1} =\frac{P_2}{P_1} $$

což sa­mo­zřej­mě pře­pí­še­me na:

$$\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\xi}=\frac{P_2}{P_1} $$

Z to­ho snad­no vyjádříme:

$$P_1V_1^{\xi}=P_2V_2^{\xi} $$

Vi­dí­me, že po­kud se mu­sí rov­nat le­vá a pra­vá stra­na rov­ni­ce, mu­sí být kon­stant­ní obec­ný vý­raz \(\left(PV\right)^\xi\).

Zpátky však k entropii!

Ny­ní, když už ro­zu­mí­me adi­a­ba­tic­ké­mu dě­ji, má­me téměř všech­ny dů­le­ži­té in­for­ma­ce k to­mu, abychom moh­li vy­já­d­řit a po­cho­pit i ter­mín en­t­ro­pie. Za­čně­me se te­dy vě­no­vat te­pel­ným pro­ce­sům, kon­krét­ně tzv. Car­no­to­vu [15]In­for­ma­ce např. zde: http://​www​-his​to​ry​.mcs​.st​-an​drews​.ac​.uk/​B​i​o​g​r​a​p​h​i​e​s​/​C​a​r​n​o​t​_​S​a​d​i​.​h​tml cyklu[16]Moc hez­ké in­for­ma­ce a in­ter­ak­tiv­ní aple­ty ma­jí tře­ba zde: http://​hy​per​phy​s​ics​.phy​-as​tr​.gsu​.edu/​h​b​a​s​e​/​t​h​e​r​m​o​/​c​a​r​n​o​t​.​h​tml.

Car­not si po­lo­žil jed­no­du­chou otáz­ku: Existuje-li ně­ja­ký te­pel­ný zdroj, tak máme-li ně­ja­kou mož­nost vzít ně­ja­ký pří­stroj (obec­ně te­pel­ný stroj), kte­rý je scho­pen tep­lo to­ho­to zdro­je pře­vá­dět na prá­ci, po­kud mož­no 100% efek­tiv­ně. A uká­za­lo se, že nikoliv[17]Dnes nám to už mů­že při­jít ja­ko sa­mo­zřej­most, ale stej­ně po svě­tě běhá spous­tu li­dí, co si mys­lí, že vy­na­lezlo per­pe­tum mo­bi­le, což je­ho exis­ten­ci pří­mo ja­ko dů­sle­dek to­ho­to zjiš­tě­ní vyvrací.

Vezmeme-li te­dy ně­ja­ký te­pel­ný zdroj:

Carnotuv cyklus -- tepelný zdroj

Při­dá­me stroj, kte­rý má to­to tep­lo zpracovávat:

Carnotuv cyklus -- tepelný stroj

Tak se ptá­me, jest­li exis­tu­je ta­ko­vý stroj, kte­rý je scho­pen 100% pře­nést veš­ke­ré tep­lo na prá­ci, te­dy že pra­cu­je se 100% účinností:

Carnotuv cyklus -- existuje takovy stroj

Uká­za­lo se však, že ta­ko­vý stroj mů­že exis­to­vat pou­ze v ide­ál­ních pod­mín­kách, nicmé­ně ty nejsou do­sa­ži­tel­né. Kaž­dý ta­ko­vý stroj totiž ope­ru­je i se zbyt­ko­vým tep­lem, kte­ré je pře­dá­vá­no dál okolí:

Carnotuv cyklus -- zbytkové teplo

Ny­ní si vše ukaž­me troš­ku exaktněji:

Ze „si­tu­ač­ní­ho plán­ku“ vi­dí­me, že vý­stup­ní prá­ce \(W\) bu­de rov­na roz­dí­lu \(W=Q_1 – Q2\). Ví­me tak­též, že efek­ti­vi­ta ně­ja­ké sou­sta­vy se dá vel­mi obec­ně vy­já­d­řit ja­ko \(\frac{ven}{dovnitř}\). Tedy:

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 – Q_2}{Q_1} = 1-\frac{Q_2}{Q_1}$$

A ny­ní si po­lož­mě otáz­ku, kdy mů­že být \(\eta\) rov­no jed­né — či­li 100% účin­nost. Buď bychom mu­se­li mít ne­ko­neč­ně vel­ké tep­lo \(Q_1\), abychom mi­ni­ma­li­zo­va­li zlo­mek jme­no­va­te­lem, ane­bo bychom mu­se­li mít ab­so­lut­ní nu­lu \(Q_2\), čímž bychom mi­ni­ma­li­zo­va­li zlo­mek či­ta­te­lem. Dru­hé­ho jme­no­va­né­ho jsme pře­ce jen blí­že do­sáh­nout, ale přes­to to­ho nejsme schop­ni do­sáh­nout absolutně.

Abychom si však po­psa­li ta­ko­vý pro­ces cyk­lic­ky, je po­tře­ba po­u­žít tzv. Car­no­to­va cyk­lu, což je tep­le­ný cyk­lus, kde ně­kdy mě­ní­me sta­vy adi­a­ba­tic­ky a ně­kdy iso­ter­mic­ky. To opa­ku­je­me po­řád do­ko­la a sle­du­je­me vstu­py a vý­stu­py, čímž jsme schop­ni opět spo­čí­tat efek­ti­vi­tu ta­ko­vé soustavy.

Před­stav­me si te­dy zno­vu náš ze­le­ný píst ze za­čát­ku člán­ku, kde se bu­de­me sna­žit vy­vo­lat adi­a­ba­tic­ké a iso­ter­mic­ké změ­ny. Abychom to však vza­li troš­ku „pro­fe­si­o­nál­ně“, ex­pe­ri­men­ty si ne­chá­me tře­ba do la­bo­ra­to­ře, my si vše po­pí­še­me krás­ně gra­fem, kon­krét­ně tzv. PV gra­fem. Jak pís­men­ka na­po­ví­da­jí, \(P\) od­po­ví­dá tla­ku a \(V\) od­po­ví­dá objemu:

pv graf

Vy­ne­s­me si ny­ní na ně ně­ko­lik bo­dů (sa­mo­zřej­mě po­stup­ně): Nejdří­ve za­čně­me ně­ja­kým vý­cho­zím sta­vem, na­zvě­me si ho tře­ba \(A\):

pv graf -- A

Od to­ho­to bo­du se iso­ter­mic­ky bu­de­me po­hy­bo­vat k bo­du B:

pv graf -- AB

Bě­hem to­ho­to pro­ce­su vi­dí­me, že se zvy­šu­je ob­jem, avšak pro­to­že se jed­ná o iso­ter­mic­ký děj, zů­stá­vá kon­stant­ní tep­lo­ta, na­zvě­me ji \(T_1\). Mu­sí­me te­dy do sys­té­mu do­dá­vat ně­ja­ké tep­lo, aby by­la sou­sta­va vy­rov­ná­na, což ta­ké dě­lá­me. Dá­le pře­jdě­me k bo­du \(C\), ke kte­ré­mu se do­sta­ne­me adi­a­ba­tic­kou ces­tou (žád­né tep­lo dovnitř ani ven):

 pv graf -- BC2

Pro­to­že se po­hy­bu­je­me po adi­a­ba­tě, žád­né tep­lo ne­do­dá­vá­me ani ne­be­re­me, ob­jem se pří­liš ne­mě­ní, ale sni­žu­je se tlak — ko­ná­me prá­ci. V dal­ší ite­ra­ci se do­stá­vá­me do bo­du \(D\) — opět ja­ko iso­ter­mic­ký děj:

pv graf -- CD

No a pro­to­že pla­tí to­též, co pro \(AB\) po­sun, te­dy že se mě­ní ob­jem, ale tep­lo­ta zů­stá­vá kon­stant­ní, mu­sí­me ně­ja­ké tep­lo ode­vzdá­vat, či­li zde vi­dí­me „vznik“ \(Q_2\).  Na­ko­nec nám zbý­vá po­sled­ní adi­a­ba­tic­ký děj, totiž \(DA\)[18]A ne, ne­ní to Dra­gon Age! 🙂 :

pv graf -- DA

Jsme te­dy opět „na za­čát­ku“ na­še­ho cyk­lu a ten se po­řád do­ko­la opa­ku­je. Vyjádříme-li si ny­ní z nám již vel­mi dob­ře zná­mé rov­ni­ce ide­ál­ní­ho ply­nu tlak, dostaneme:

$$ PV = nRT $$

$$ P = \frac{nRT}{V}$$

Dá­le ví­me, že \(\mathrm{d}u = \mathrm{d}q – P\mathrm{d}V\), jen­že co vy­ja­dřu­je \(\mathrm{d}u\)? Vy­ja­dřu­je „změ­nu množ­ství tep­la“ (či vnitř­ní ener­gie sys­té­mu). Když se však na cyk­lus po­dí­vá­te, za­ča­li jsme v bo­dě \(A\), a ve stej­ném jsme vlast­ně i skon­či­li. Ne­do­da­li jsme pro­to žád­nou ener­gii na­víc, všech­na by­la vy­zá­ře­na v po­do­bě ztrát či tak po­dob­ně — mů­že­me te­dy s klid­ným srd­cem po­lo­žit \(\mathrm{d}u = 0\) a po­tom už je snad­né psát:

$$ 0 = \mathrm{d}q – P\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}q = P\mathrm{d}V$$

Mů­že­me in­te­gro­vat, pro kaž­dou tep­lo­tu mu­sí­me zvlášť:

$$ Q_1 = \int_{V_A}^{V_B} nRT_1 \frac{\mathrm{d}V}{V}=nRT_1\ln\frac{V_B}{V_A}$$

$$ Q_2 = – \int_{V_C}^{V_D} nRT_2 \frac{\mathrm{d}V}{V}=- nRT_2\ln\frac{V_D}{V_C}$$

Mi­nus u \(Q_2\) zna­čí, že tep­lo „dá­vá­me ven“, tzn. ubý­vá (a pro­to mí­nus). Dří­ve jsme si vy­já­d­ři­li, že \(\eta\), te­dy účin­nost sys­té­mu, se dá za­psat jako:

$$ \eta = 1-\frac{Q2}{Q1}$$

A ne­zbý­vá, než do­sa­dit no­vě zjiš­tě­ná „kvé“:

$$ \eta = 1-\frac{nRT_2\ln\frac{V_C}{V_D}}{nRT_1\ln\frac{V_B}{V_A}} = 1 – \frac{T_2\ln\frac{V_C}{V_D}}{T_1\ln\frac{V_B}{V_A}}$$

Jak to zjed­no­du­šit? Do­kaž­me, že část zlom­ku, kde po­rov­ná­vá­me lo­ga­ritmy, je kon­stant­ní, kon­krét­ně je rov­na jedné.

Ví­me už, že:

$$ \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\xi-1}$$

A po pře­há­ze­ní pro­měn­ných tedy:

$$T_2V_2^{\xi-1} = T_1V_1^{\xi-1}$$

Z gra­fu Car­no­to­va cyk­lu mů­že­me dá­le ur­čit, že pro da­né ob­je­my a te­dy i kraj­ní bo­dy vpra­vo a vle­vo mů­že­me dát do rov­nos­ti (to­hle je troš­ku těž­ší krok na před­sta­vi­vost, ale po­dí­vej­te se po­řád­ně na graf, vy­ply­ne to z toho 🙂 ):

Pro bo­dy „vpra­vo“:

$$T_1V_B^{\xi-1} = T_2V_C^{\xi-1}$$

Pro bo­dy „vle­vo“:

$$ T_1V_A^{\xi-1} = T_2V_D^{\xi-1}$$

Tu­to sou­sta­vu te­dy mů­že­me pře­psat jako:

$$\frac{T_1V_B^{\xi-1}}{T_1V_A^{\xi-1}} = \frac{T_2V_C^{\xi-1}}{T_2V_D^{\xi-1}}$$

Mů­že­me po­krá­tit tep­lo­ty a získáme:

$$\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\xi-1} = \left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{\xi-1}$$

A te­dy vi­dí­me, že ob­sa­hy zá­vo­rek mu­sí být stej­né, aby rov­nost pla­ti­la. Vrátíme-li se pro­to k pů­vod­ní­mu vzor­ci pro \(\eta\):

$$ \eta = 1-\frac{nRT_2\ln\frac{V_C}{V_D}}{nRT_1\ln\frac{V_B}{V_A}} = 1 – \frac{T_2\ln\frac{V_C}{V_D}}{T_1\ln\frac{V_B}{V_A}}$$

Vi­dí­me, že mů­že­me s kli­dem po­měr lo­ga­rit­mů po­krá­tit, pro­to­že se pros­tě jed­ná jed­né. Zby­de nám tedy:

$$\eta = 1-\frac{Q_2}{Q_1} = 1-\frac{T_2}{T_1}$$

A z to­ho jas­ně ply­ne, že:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

Troš­ku po­pře­ha­zu­je­me pís­men­ka, a získáme:

$$\frac{Q_2}{T_2} = \frac{Q_1}{T_1}$$

kde po­měr \(\frac{Q}{T}\) je kon­stant­ní a na­zve­me ho (hu­rá po­tlesk) en­t­ro­pie. Tu dá­le bu­de­me ozna­čo­vat ja­ko \(S\).

Neklesavost entropie

Ur­či­tě jste ně­kde (ne­di­vil bych se, kdy­by v ně­ja­kém sci-fi) sly­še­li, že en­t­ro­pie vesmí­ru stá­le stou­pá. Co si pod tím před­sta­vit? Proč? Jak? Do­kaž­me si ny­ní na na­šem ma­lém ex­pe­ri­men­tu s Car­no­to­vým cyk­lem a te­pel­ným stro­jem, co to zna­me­ná a kde se ně­co ta­ko­vé­ho vzalo.

Vý­še jsme si vy­já­d­ři­li dva vztahy:

$$ \eta_{max} = 1-\frac{T_2}{T_1}$$

a

$$ \eta_{max} = \frac{W}{Q_1}$$

Ne­ní nic leh­čí­ho, než je spo­jit přes \(\eta\) dohromady:

$$\frac{W}{Q_1}=1-\frac{T_2}{T_1}$$

a te­dy:

$$ W \leq Q_1 \left(1-\frac{T_2}{T_1}\right)$$

Proč jsem při­dal „ne­rov­ná se“? Přes­ně ze stej­né­ho dů­vo­du, proč jsem k \(\eta\) při­dal in­dex „max“ — jed­ná se totiž o vý­po­čty s ma­xi­mál­ní účin­nos­tí, ni­ko­liv ab­so­lut­ní. Pro­to prá­ce bu­de vždy ma­xi­mál­ně ta­ko­vá, ja­ká je — pří­pad­ně mů­že být jen nižší.

Dá­le ví­me, že \(W = Q_1 – Q_2\). Mů­že­me te­dy psát:

$$ Q_1 – Q_2 \leq Q_1 \left(1-\frac{T_2}{T_1}\right)$$

Roz­ná­so­bí­me:

$$ Q_1 – Q_2 \leq Q_1-\frac{Q_1 T_2}{T_1}$$

a vi­dí­me, že \(Q_1\) mů­že­me z rov­ni­ce s klid­nou du­ší vyhodit:

$$- Q_2 \leq -\frac{Q_1 T_2}{T_1}$$

Oto­čí­me:

$$ Q_2 \geq \frac{Q_1 T_2}{T_1}$$

Pře­há­zí­me písmenka:

$$ \frac{Q_2}{T_2} \geq \frac{Q_1}{T_1}$$

A to je vše 🙂 Vi­dí­me, že po skon­če­ní pro­ce­su bu­de en­t­ro­pie vždy ne men­ší, te­dy stej­ná či vět­ší, než před za­čát­kem ta­ko­vé­ho pro­ce­su. A to je dů­vod, proč en­t­ro­pie ne­u­stá­le ros­te — pro­to­že pros­tě ne­mů­že být menší.

To by pro za­čá­tek s ter­mo­dy­na­mi­kou sta­či­lo, příš­tě se za­se po­dí­vá­me na ně­ja­ké čás­ti­ce, tak se těš­te 😉 Zde si též mů­že­te stáh­nout mé po­znám­ky k člán­ku, ze kte­rých jsem vy­chá­zel (po­kud to po mně přečtete) 🙂

Poznámky pod čarou   [ + ]

1. Další in­for­ma­ce kupří­kla­du na http://​fy​zi​ka​.jre​ichl​.com/​m​a​i​n​.​a​r​t​i​c​l​e​/​v​i​e​w​/​5​8​1​-​p​r​v​n​i​-​t​e​r​m​o​d​y​n​a​m​i​c​k​y​-​z​a​kon
2. Zde by to chtě­lo po­dotknout, že mlu­ví­me sa­mo­zřej­mě o fy­zi­kál­ní prá­ci. Tak­že po­kud jste ne­za­měst­na­ní a zhub­ne­te, prá­ci nedostanete 🙂 
3. Proč ne tla­ku? Tlak je totiž de­fi­no­ván po­mo­cí těch­to dvou ve­li­čin (ne­ní to ne­zá­vis­lá ve­li­či­na). Pro­to te­dy­pou­ze tep­lo­ta a objem.
4. Více in­for­ma­cí: http://​scienceworld​.wolfram​.com/​p​h​y​s​i​c​s​/​E​n​t​h​a​l​p​y​.​h​tml
5. dále jen TZ1
6. Nevím, jak to lé­pe pře­lo­žit, kaž­do­pád­ně dal­ší in­for­ma­ce o tom zde: http://​en​.wi​ki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​T​r​i​p​l​e​_​p​r​o​d​u​c​t​_​r​ule.
7. Tzn. jed­ná se o do­ko­na­lý stroj, kte­rý pře­vá­dí te­pel­nou ener­gii na ener­gii po­hy­bu pís­tu tře­ba — si­ce je to ide­ál­ní za­ří­ze­ní, ale nám se to teď dost ho­dí.
8. a již br­zy se do­sta­ne­me ke slí­be­né en­t­ro­pii, sli­bu­ji 🙂
9. A sa­mo­zřej­mě až bu­de­te vě­dět, co to je a jak je de­fi­no­vá­no, mů­že­te si to tam vir­tu­ál­ně při­řa­dit
10. po­zor, no­ko­liv tep­lo­ta!!
11. Jen pře­há­zí­me „sem a tam“ přes rov­nít­ko růz­né pro­měn­né tak, aby nám na jed­né stra­ně u se­be zby­ly di­fe­ren­ci­á­ly a pro­měn­né tep­lo­ty, na dru­hé ob­je­mu.
12. molární množ­ství lát­ky
13. Jak na to se do­zví­te v tom sli­bo­va­ném člán­ku o in­te­grá­lech, ale když se na to za­kou­ká­te, vy­mys­lí­te to 🙂
14. Tuten pa­znak se čte ja­ko „ksí“
15. In­for­ma­ce např. zde: http://​www​-his​to​ry​.mcs​.st​-an​drews​.ac​.uk/​B​i​o​g​r​a​p​h​i​e​s​/​C​a​r​n​o​t​_​S​a​d​i​.​h​tml
16. Moc hez­ké in­for­ma­ce a in­ter­ak­tiv­ní aple­ty ma­jí tře­ba zde: http://​hy​per​phy​s​ics​.phy​-as​tr​.gsu​.edu/​h​b​a​s​e​/​t​h​e​r​m​o​/​c​a​r​n​o​t​.​h​tml
17. Dnes nám to už mů­že při­jít ja­ko sa­mo­zřej­most, ale stej­ně po svě­tě běhá spous­tu li­dí, co si mys­lí, že vy­na­lezlo per­pe­tum mo­bi­le, což je­ho exis­ten­ci pří­mo ja­ko dů­sle­dek to­ho­to zjiš­tě­ní vyvrací.
18. A ne, ne­ní to Dra­gon Age! 🙂