Archiv pro štítek: idi­o­ti

Chem­trai­lis­ti jsou idi­o­ti :-)

Do­stal jsem se po­měr­ně omy­lem k člán­ku pro chem­trai­lis­ty a chtěl bych ho ro­ze­brat 🙂

V prv­ním od­stav­ci se ta­za­tel ptá: „Ko­lik ví­ce dů­ka­zů ješ­tě po­tře­bu­je­me, než bu­de vět­ši­na po­pu­la­ce ochot­na če­lit fak­tu, že jsme práš­ko­vá­ni vy­so­ce to­xic­ký­mi lát­ka­mi, kte­ré jsou sou­čás­tí pro­gra­mu kli­ma­tic­ké­ho in­že­ný­rin­gu?“

Má od­po­věď: Sta­čil by je­di­ný 🙂

mo­to­ry s vy­so­kým stup­něm tur­bo­fa­nu (stan­dard­ní pro všech­ny ko­merč­ní do­prav­ce a všech­ny ar­mád­ní tan­ke­ro­vé stí­hač­ky) jsou svým de­signem téměř ne­schop­ny pro­duk­ce kon­den­zač­ní sto­py.

To­to ne­ní prav­da. Tvor­ba kon­den­zač­ní sto­py zá­vi­sí na po­u­ži­té tech­no­lo­gii pou­ze okra­jo­vě, všech­ny prou­do­vé mo­to­ry tvo­ří kon­den­zač­ní sto­pu v mo­men­tě, co vznik­ne kon­den­zač­ní lo­žis­ko ve vzdu­chu, kte­rý mo­to­rem pro­chá­zí. Což je v kaž­dém mo­to­ru, pro­to­že žád­ný prou­do­vý mo­tor ne­ní bez emi­sí.

 „85% vzdu­chu, kte­rý pro­chá­zí tím­to mo­to­rem, ne­ní spa­lo­vá­no.

Ano, sou­hla­sím 🙂 Do­kon­ce ví­ce, ře­kl bych, že mož­ná tak 100 % 🙂 Vzuch totiž ne­ní v mo­to­ru spa­lo­ván vů­bec, pou­ze kys­lík ze vzdu­chu.

„Se­čte­no a pod­tr­že­no, ko­merč­ní do­prav­ní le­ta­dla jsou vy­ba­ve­ny roz­pra­šo­va­cí­mi trys­ka­mi, upev­ně­ný­mi na py­lo­nu, pří­mo v jed­né přím­ce s přítla­ko­vým prou­dem stí­hač­ko­vé­ho mo­to­ru. “

To­tál­ně ne­smy­sl­ná vě­ta, vů­bec ji ne­chá­pu 🙂

Po­té se v člán­ku vy­sky­tu­je hro­ma­da fo­to­gra­fií le­ta­del a je­jich mo­to­rů, kte­ré vy­pa­da­jí na­pros­to nor­mál­ně, vi­dí­me kla­sic­ké od­tr­ho­vé de-ice hra­ny, vý­fu­ky, klap­ky a ovlá­da­cí plo­chy na kří­d­lech.

Nic víc tam ne­vi­dím, jen spous­ta blá­bo­lů od du­šev­ně ne­moc­ných li­dí. Li­dí, kte­ří ma­jí vo­leb­ní prá­vo. Li­dí, kte­ří mo­hou cho­dit me­zi ná­mi a tře­ba učit na­še dě­ti ve ško­le.