Vítejte!

Ví­tej­te na strán­ce vě­no­va­né krá­sám fy­zi­ky, a to z růz­ných po­do­bo­rů. Na­hléd­ne­me od kla­sic­ké me­cha­ni­ky, až tře­ba po čás­ti­co­vou fyziku.

Cí­lem té­to strán­ky ne­ní ko­pí­ro­vat tře­ba wi­ki­pe­dii — i když ne­za­ml­ču­ji, že z ní ně­kdy i čer­pám, ný­brž jas­ně a čti­vě po­dat vy­svět­le­ní, jak da­né vě­ci fun­gu­jí. To, co přes­ně na wi­ki­pe­dii chy­bí. Jed­no­du­ché od­vo­ze­ní, ma­te­ma­tic­ké závislosti.

Kdo je cí­lo­vým čte­ná­řem? Je jas­né, že pro po­cho­pe­ní ně­kte­rých zá­ko­ni­tos­tí po­tře­bu­je­te ale­spoň zá­klad­ní ma­te­ma­tic­ký apa­rát. Mys­lím si však, že pro člo­vě­ka, kte­rý je tře­ba na střed­ní ško­le či uči­liš­ti, kde se ale­spoň tro­chu ma­te­ma­ti­ky dě­lá, by po­cho­pit zdej­ší vě­ci ne­měl být problém.

Jak je stránka členěna?

Zá­klad­ní dva pi­lí­ře strán­ky jsou

  • te­o­re­tic­ké člán­ky, kte­ré bych tak­též mohl na­zvat člán­ky hlav­ní­mi. Na nich sto­jí de­fak­to ce­lá kost­ra zdej­ších článků.
  • do­dat­ko­vé člán­ky, kte­ré slou­ží (jak ná­zev na­po­ví­dá) k do­pl­ně­ní in­for­ma­cí, kte­ré uve­du v člán­cích te­o­re­tic­kých. Na­pří­klad po­kud v te­o­re­tic­ké čás­ti vy­u­ží­vám ně­ja­ké­ho ma­te­ma­tic­ké­ho apa­rá­tu, kte­rý je nad rá­mec člán­ku, vy­svět­lím to­to prá­vě zde, v do­dat­ko­vých článcích.

Ně­kte­ré člán­ky, kte­ré zde uvi­dí­te, by­ly dří­ve pu­b­li­ko­vá­ny na ad­re­se www​.klu​sik​.cz, nicmé­ně uznal jsem za vhod­né, že běž­ný blog, kam si pí­ši re­cen­ze a po­stu­ji ve­se­lé ob­ráz­ky, kte­ré mě za­ujmou, ne­ní zrov­na vhod­né mé­di­um pro psa­ní troš­ku vě­ro­hod­něj­ších pří­spěv­ků. Na­víc — pů­vod­ní web je psán v dru­pa­lu, ten­to ve Wor­d­Pres­su, kte­rý je pro tu­to čin­nost ná­sob­ně pří­vě­ti­věj­ší a jed­no­duš­ší (o rych­los­ti ani nemluvím).