Archiv pro štítek: apro­xi­ma­ce

Fou­rie­ro­va trans­for­ma­ce, apro­xi­ma­ce, in­ter­po­la­ce

Ob­tíž­nost: 3/5 Mu­sí­te troš­ku vě­dět

Ně­kdy je po­tře­ba, abychom vy­mys­le­li ně­ja­kou funk­ci, kte­rá se nám co nej­blí­že při­bli­žu­je tře­ba na­mě­ře­ným hod­no­tám. K to­mu po­u­ží­vá­me me­tod in­ter­po­la­ceapro­xi­ma­ce. Po­té se po­dí­vá­me na lehce sou­vi­se­jí­cí té­ma s Fou­rie­ro­vo řa­dou a na­kousne­me fou­rie­ro­vu ana­lý­zu.

Po­kra­čo­vá­ní tex­tu Fou­rie­ro­va trans­for­ma­ce, apro­xi­ma­ce, in­ter­po­la­ce